Wspólnota mieszkaniowa złożyła w 2003 r. oświadczenie o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), tym samym zwolniona była


Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto

Sygnatura: PD III 0090/1/1/05

Hasła tematyczne: zwolnienie z obowiązku składania deklaracji, zwolnienia przedmiotowe, wspólnota mieszkaniowa

Kategoria:

Wspólnota mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem dotyczącym obowiązku składania w 2005 r. comiesięcznej deklaracji CIT-2. Podatnik stoi na stanowisku, że z uwagi na fakt złożenia w 2003 r. oświadczenia o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku.
W oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika w zapytaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto stwierdza iż w przedmiotowej sprawie stanowisko podatnika jest prawidłowe.
Zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 13 lipca 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Deklaracje i zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego składa się i uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.
Stosownie do postanowień art. 25 ust. 5 pkt 2 w.cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1 a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f – jest zwolniony od obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2 od dnia złożenia tego oświadczenia.
W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik bez wezwania jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4.
Odnośnie trybu składania przez wspólnoty mieszkaniowe deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 tut. organ podatkowy informuje, iż ustawa z dnia 12 listopada z 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w art. 1 pkt 19) zmieniła treść art. 25 ust. 5 pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym ust. 5 pkt 2 otrzymał brzmienie:
"2) jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f".
Jednocześnie w art. 2 ustawy z 18 listopada z 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) znowelizowano zapis art. 5 ustawy z 12 listopada z 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957), w wyniku czego przedłużono do 31 grudnia 2006 r. obowiązywanie zwolnień przedmiotowych wymienionych m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4m.
Jeżeli zatem podatnik spełniający warunki określone art. 25 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym złożył w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy ze względu na siedzibę podatnika naczelnik urzędu skarbowego, przewidziane w ww. przepisie oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2 uznać należy, że zwolnienie to objęte jest zakresem i zasadami obowiązującymi w odniesieniu do zwolnień przedmiotowych, których stosowanie zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2006 r.
Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto stoi na stanowisku, iż w mocy pozostaje zwolnienie z obowiązku składania deklaracji miesięcznych CIT-2, o którym mowa w art. 25 ust. 5, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do Wspólnot Mieszkaniowych.
Reasumując pisemne oświadczenie, złożone przez wspólnotę mieszkaniową na podstawie art. 25 ust. 5 w.cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje do dnia 31.12.2006 r. pod warunkiem spełnienia (wyżej cytowanych) ustawowych wymagań i do tego dnia wspólnota mieszkaniowa jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2). W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego to zwolnienie podatnik jest obowiązany stosować przepisy ust. 1-4 art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.