Czy zapłacone do dnia kradzieży dwie składki na dobrowolne ubezpieczenie AC, jak również dwie pozostałe potrącone przez ubezpieczyciela przy wypłace odszkodowania stanowią koszt uzyskania przychodu – informuję jednocześnie, iż pobranie dwóch


Autor: Urząd Skarbowy w Wieruszowie

Sygnatura: US-I/415-5/05

Hasła tematyczne: odszkodowania, kradzież składników majątkowych, ubezpieczenia

Kategoria:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 04 03 2005r.) uzupełnionego dnia 16 03 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 03 2005r.), Pani (….), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco:

Samochód ciężarowy został zakupiony w celu prowadzenia działalności gospodarczej i wpisany do środków trwałych. Samochód ten zakupiono na kredyt i był ustanowiony zastaw sądowy. Samochód skradziono 05.10.2004r., do momentu kradzięży samochód amortyzowano. Wartość środka trwałego wg ceny zakupu 49.500,00 zł, amortyzacja do momentu kradzięży 13.200,00 zł. Kwota 36.300,00 zł to koszty uzyskania przychodu, które nie były pokryte odpisami amortyzacyjnymi. Firma ubezpieczeniowa przyznała odszkodowanie w wysokości 61.560,00 zł, odszkodowanie pobrał bank, jednak kwota 61.560,00 zł stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.Samochód posiadał 12 miesięczne ubezpieczenie, które wygaśnie 13.05.2005r.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy:

Czy zapłacone do dnia kradzieży dwie składki na dobrowolne ubezpieczenie AC, jak również dwie pozostałe potrącone przez ubezpieczyciela przy wypłace odszkodowania stanowią koszt uzyskania przychodu – informuję jednocześnie, iż pobranie dwóch niezapłaconych składek przez ubezpieczyciela wynika z zawartej umowy między zainteresowanymi stronami i było niezbędne w celu wypłacenia odszkodowania. Samochód wyrejestrowano 27.01.2005r. po zdjęciu zastawu sądowego?Art. 23 ust. 1 pkt 48 mówi, że nie są kosztami uzyskania przychodu straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC. Z kolei z art. 22 ust.1 wynika, że kosztami uzyskania przychodu są wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu z wyjątkiem wymienionych w art. 23. W moim przekonaniu a jest to sytuacja szczególna, którą należy rozpatrzyć indywidualnie ponieważ nie ma dokładnych wyjaśnień co należy zaliczyć w koszty w momencie kradzieży samochodu.

Uzupełnienie wniosku w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco:

Art. 23 ust. 1 pkt. 48 mówi, że nie są kosztami uzyskania przychodu straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów jeżeli samochody te nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC. Z art. 22 ust. 1 wynika z kolei, że kosztami uzyskania przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu z wyjątkiem wymienionych w art. 23. Co prawda OC i AC i podatek drogowy to koszty związane z eksploatacja samochodu, ale jedynym warunkiem uzyskania odszkodowania (a zarazem uzyskania przychodu) było poniesienie tych kosztów i moim zdaniem były to koszty związane z działalnością gospodarczą. W moim przekonaniu do kosztów uzyskania przychodów można również zaliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup samochodu wykorzystywanego w prowadzonej działalności zapłacone w okresie od momentu kradzieży do chwili uzyskania odszkodowania.

Zgodnie z art. 14a § 1 O.p. "Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym" naczelnik urzędu skarbowego udziela pisemnej interpretacji odnośnie zapytań dotyczących, czy:#61656; zapłacone do dnia kradzieży dwie składki na dobrowolne ubezpieczenie AC, jak również dwie pozostałe potrącone przez ubezpieczyciela przy wypłace odszkodowania stanowią koszt uzyskania przychodu?

Odnośnie złożonego zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż do grupy kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można te koszty, które przyczyniają się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. Obie ustawy o podatkach dochodowych: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – u.p.d.o.f., oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – u.p.d.o.p., są zgodne co do definicji kosztu uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogach wyłączeń (art. 23 u.p.d.o.f.) Zwrot "wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu" oznacza, że można odliczyć każde koszty, jeżeli wykaże się ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie będą zatem kosztami uzyskania przychodu wydatki, które nie przyczyniają się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. Za koszty uzyskania przychodu można więc uznać wszelkie wydatki, których celem jest osiągnięcie, zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów. Istotne jest również to, żeby poniesione koszty były odpowiednio udokumentowane. Konkretny wydatek nie musi przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, ale musi być poniesiony w tym celu.

Podatnik zgodnie z wymogami kredytodawcy dokonał dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu i w związku z tym do dnia kradzieży poniósł wydatek związany z opłatą dwóch składek. Zgodnie z art. 22 updof kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe koszty nie znajdują się w katalogu wyłączeń, jak również były niezbędne do otrzymania kredytu umożliwiającego prowadzenie działalności a więc i pozyskiwania przychodów z tego źródła. W związku z powyższym wydatki związane z opłatą składek ubezpieczenia AC będą stanowiły koszt uzyskania przychodów z danego źródła. Podobnie należy postapić z zakwalifikowaniem dwóch pozostałych składek z tytułu ubezpieczenia AC, które zostały potrącone przez ubezpieczyciela – pod warunkiem, że podatnik w poczet przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 updof zaliczy kwotę uzyskanego odszkodowania. Zgodnie z zasadami zawartymi w "Ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco" zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., ubezpieczycielowi przysługuje składka za cały okres ubezpieczenia określony w umowie (§ 18.1 o.w.u.). W razie zaistnienia szkody, jeżeli odszkodowanie bądź suma odszkodowań przekracza podwójną wartość składki pozostałej do zapłacenia, to wyplata odszkodowania uzalezniona jest od wczesniejszego opłacenia należnej składki albo PZU S.A. może potrącić tę składkę z odszkodowania (§ 4.2 o.w.u.). W związku z powyższym poniesienie wydatków związanych z uregulowaniem wszystkich składek z tytułu ubezpieczenia AC, należy zaliczyć do grupy kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu, ponieważ ich nie poniesienie uniemożliwiłoby osiągnięci odszkodowania z tytułu utraty środka transportowego, które to na mocy art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny nie ma podstawy, ażeby uznać, że podatnikowi nie przysługiwało prawo do zaliczania do kosztów podatkowych zapłaconych składek na ubezpieczenie AC poniesionych (zapłaconych) przez podatnika, Omawiane wydatki są bowiem ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tzn. ich nie poniesienie nie dałoby możliwości wykorzystywania danego środka trwałego w prowadzonej działalności uniemożliwiając jednocześnie osiąganie przychodu. W konsekwencji uznać należy, iż stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 04 marca 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 04 03 2005r.) uzupełnionego dnia 16 03 2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 16 03 2005r.) jest prawidłowe.

Informuję ponadto, że:
1) niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania;
2) zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej.