Czy przychodnia, prowadząca wyłącznie sprzedaż opodatkowaną ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy na rzecz przychodni


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PP-443/8/2005

Hasła tematyczne: sprzedaż opodatkowana, opieka zdrowotna, usługi rehabilitacyjne, zakład pracy chronionej, obniżenie podatku należnego

Kategoria:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada status zakładu pracy chronionej i na podstawie art. 28 pkt 1 ppkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) jest zobowiązana do zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Powyższy obowiązek realizowany jest poprzez prowadzenie własnej przychodni, w której zatrudniona jest pielęgniarka, rehabilitant i do 30.09.2004 r. zatrudniony był lekarz. Przychodnia świadczy usługi wyłącznie na rzecz własnych pracowników. W związku z powyższym ponoszone są koszty utrzymania przychodni związane między innymi z zakupem usług obcych finansowanych ze środków obrotowych. W przypadku zakupu usług dot. energii elektrycznej i cieplnej oraz wody Spółka nie może w sposób jednoznaczny rozdzielić, jaka ich część dotyczy zakładu produkcyjnego a jaka przychodni, ponieważ budynek przychodni znajduje się na terenie zakładu i nie posiada odrębnych liczników zużycia w/w mediów. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej występuje wyłacznie sprzedaż opodatkowana.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i fakt, że Spółka realizuje wyłącznie sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT organ podatkowy stoi na stanowisku, iż przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dot. utrzymania przychodni dla zapewnienia opieki medycznej dla pracowników na podstawie art. 86 pkt 1 ustawy o podatku VAT.