Czy obdarowany zachowa ulgę podatkową, jeżeli sprzedaż mieszkania jest uzasadniona koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych i w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży obdarowany nabędzie inne mieszkanie


Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku

Sygnatura: WM/436/2/S/2005

Hasła tematyczne: zwolnienie, potrzeby mieszkaniowe, stan zdrowia podatnika

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005r Dz.U. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku p.,,, zam. Gdańsk ul. …o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ulgi wynikającej z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Stan faktyczny:

W dniu 21 czerwca 2002r przed notariuszem ….. została zawarta umowa darowizny lokalu mieszkalnego poł.w Gdańsku przy ul. … pomiędzy pp. … małżonkami … jako stroną darującą, a p…. jako stroną obdarowaną. Obdarowany p… w § 4 sporządzonej umowy darowizny oświadczył iż spełnia warunki wymienione w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz, że w przedmiotowym lokalu mieszkalnym będzie zamieszkiwać przez okres co najmniej pięciu lat.

W związku z powyższym notariusz nie pobrał podatku od darowizny stosując ulgę wynikającą z art.16 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

Aktem notarialnym Rep. A nr … z dnia 19.11.2004 roku podatnik powyższy lokal mieszkalny zbył a następnie nabył inny lokal mieszkalny w dniu 28 grudnia 2004r. (Rep. A nr …). Jako przyczyny zbycia lokalu otrzymanego w drodze darowizny podatnik wskazuje konieczność zmiany warunków mieszkaniowych podyktowanych stanem zdrowia (astma oskrzelowa, alergia) oraz zawarciem związku małżeńskiego.

Pytanie:

Czy obdarowany zachowa ulgę podatkową, jeżeli sprzedaż mieszkania jest uzasadniona koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych i w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży obdarowany nabędzie inne mieszkanie ?

Stanowisko podatnika:

Zdaniem podatnika, ze względu na ważne okoliczności życiowe (zagrożenie zdrowia i życia), z których wynika konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, istnieje możliwość odstąpienia od naliczenia podatku od darowizny przez urząd skarbowy.

Ocena prawna:

Na wstępie wskazać należy, że przy nabyciu w drodze darowizny lokalu mieszkalnego przez osobę zaliczaną do I grupy podatkowej nie wlicza się do podstawy opodatkowania jego wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Do I grupy podatkowej – w myśl art.14 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn ( tekst jedn.Dz.U.z 2004r nr 142 poz. 1514 ze zmian.), zalicza się między innymi zstępnych.

Podstawą prawną ulgi w podatku od spadków i darowizn, z której skorzystały strony darowizny, jest art.16 w /cyt. ustawy.

W art.16 ust.2 pkt 1-5 ustawodawca określił szczegółowo przesłanki, które łącznie musi spełnić nabywca, aby ulga, o której mowa w powołanym przepisie mogła być zachowana.

Jednym z nich jest zamieszkiwanie przez obdarowanego lub spadkobiercę w nabytym w drodze darowizny /bądź spadku/ lokalu przez okres 5 lat:

  • od dnia złożenia zeznania podatkowego (zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego), jeżeli w chwili złożenia lub zawarcia umowy nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku (art.16 ust. pkt 5 lit."a"),

  • od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania (zawarcia umowy darowizny)- art.16 ust.2 pkt 5 lit. "b."

Jednocześnie jednak w art.16 ust.7 ustawy przewidziano sytuacje, które stanowią odstępstwo od wymogu zamieszkiwania w podanym terminie i nie powodują utraty ulgi.

Wyjątkową sytuacją jest, zgodnie z treścią powołanego przepisu, m.in., " zbycie lokalu jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia."

Mając na względzie treść wskazanej regulacji ustalenia wymaga przede wszystkim kwestia, czy okoliczności wymienione w zapytaniu wyczerpują wyżej cytowane warunki.

Z pisma podatnika wynika, iż brana pod uwagę sprzedaż lokalu mieszkalnego a następnie zakup innego, podyktowana była koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, ze względu na stan zdrowia (astma oskrzelowa, alergia), jak również zawarcie związku małżeńskiego.

Odnosząc się do kwestii zaistnienia "konieczności zmiany warunków mieszkaniowych," o których, mowa w art.16 ust.7 ustawy, stwierdzić należy, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych okoliczność stanu zdrowia była wskazywana, jako podstawa zachowania ulgi w przypadku zbycia lokalu objętego ulgą z art.16 ust.1 w/cyt. ustawy – w szczególności wyrok NSA z dnia 21.04 1998r sygn.III SA 122/97 ONSA 1999/1/30, a zatem opisana we wniosku okoliczność może stanowić podstawę zachowania powyższej ulgi.

Materiał dowodowy dot. stanu zdrowia podatnika przesądza o kontynuacji ulgi, a zatem inne przyczyny, takie jak zawarcie związku małżeńskiego, nie mają znaczącego wpływu na kontynuację przyznanej ulgi.