Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dostawę dokonaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żwiru o symbolu PKWiU: 14.21.12-10.11 oraz ziemi o symbolu PKWiU: 14.30.13-90.10 pochodzącej z gospodarstwa rolnego oraz jaką stawkę pod


Autor: Urząd Skarbowy w Oleśnicy

Sygnatura: PP 443-11/1/05

Hasła tematyczne: stawki podatku, dostawa towarów, gospodarstwo rolne, rolnik ryczałtowy

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy stwierdza, że stanowisko Pana "X" – przedstawione w piśmie uzupełniającym z dnia 16.02.2005 r. wniosek z dnia 18.01.2005 r. który wpłynął w dniu 21.01.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie dotyczącej dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żwiru o symbolu PKWiU: 14.21.12-10.11 oraz ziemi o symbolu PKWiU: 14.30.13-90.10 pochodzącej z gospodarstwa rolnego oraz określenia stawki podatku dla dostawy powyższych towarów jest nieprawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 21.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielać pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Podatnik we wniosku z dnia 18.01.2005 r. (data wpływu do US.: 21.01.2005 r.) oraz pismach uzupełniających z dnia 08.02.2005 r. i z dnia 16.02.2005 r. przedstawił następujący stan faktyczny z którego wynika, że Pan "X" prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nadto Pan "X" posiada status rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT z uwagi na fakt, iż jest współwłaścicielem gruntu rolnego który nabył wraz z osobą niespokrewnioną w celach prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Podatnik wskazuje, że na gruncie rolnym prowadzi inwestycję mającą na celu urządzenie stawu dla potrzeb działalności rolniczej polegającej na hodowli ryb. W wyniku prowadzonych prac w gospodarstwie rolnym został wykopany żwir i ziemia. Podatnik określił symbol PKWiU dla żwiru 14.21.12-10.11 natomiast dla ziemi: 14.30.13-90.10.
Podatnik zamierza dokonać dostawy żwiru i ziemi na rzecz podmiotu gospodarczego posiadającego status czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Wraz ze współwłaścicielem gruntu rolnego podjął decyzję, że wydobyty w trakcie kopania stawu żwir i ziemia zostaną podzielone według udziałów po 50% i każdy sprzeda swoją część oddzielnie.
W związku z powyższym Podatnik wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie dotyczącej dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żwiru i ziemi pochodzącej z gospodarstwa rolnego oraz określenia właściwej stawki podatku podatku od towarów i usług dla powyższej dostawy.
Zdaniem Pana "X" zarówno dostawa żwiru i ziemi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem Vat według stawki 22% i w zakresie tych transakcji będzie czynnym podatnikiem podatku VAT, a nie rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Ustawa definiuje pojęcie działalności gospodarczej w art. 15 ust. 2 stanowiąc iż obejmuje ona wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności podlegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
W przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złożyła zgłoszenie rejestracyjne (art. 15 ust. 4).
Przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2) eksport towarów;
3) import towarów;
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Ustawa określa jako terytorium kraju terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Na wstępie Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.
Zatem wyłącznie dostawa produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej dokonywana przez rolnika ryczałtowego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT bez względu na wielkość obrotu uzyskiwanego z tej sprzedaży.
W myśl ustawy:
1) produktem rolnym są towary wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy,
2) usługami rolniczymi są usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy.
W załączniku Nr 2 do ustawy określającym wykaz towarów będących produktem rolnym ustawodawca nie zamieścił żwiru o symbolu PKWiU: 14.21.12-10.11.
Zatem dostawę żwiru dokonaną przez Pana "X" należy rozważać w kategoriach czynności dokonanej przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
W myśl art. 41 ust. 1 ustawa o podatku od towarów i usług stawka podatku od towarów i usług dla dostawy żwiru wynosi 22%.
W odniesieniu do opodatkowania dostawy żwiru Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy informuje, że na tle przepisów art. 15 ustawy o podatku od towarów usług dokonana sprzedaż ma charakter działalności gospodarczej wykonywanej przez Pana jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. W związku z tym dostawa ta nie korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dwóch powodów:
1) nie dotyczy ona produktu rolnego pochodzącego z własnej działalności rolniczej (w rozumieniu ustawy o PTU dostawa żwiru nie mieści się w pojęciu działalności rolniczej, którą zdefiniowano w art. 2 pkt 15)
2) dokonuje tej dostawy czynny podatnik podatku od towarów i usług z uwagi na wcześniejszą rejestrację w zakresie podatku od towarów i usług.
Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W myśl art. 106 ust. 2 przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni (…).
W związku z powyższym fakt dokonania dostawy żwiru na rzecz podmiotu gospodarczego winien zostać udokumentowany stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług fakturą VAT.
W załączniku Nr 2 do ustawy pod pozycją Nr 11 zostały wymienione surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) – wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus o symbolu PKWiU: ex 14.30.13-90.10.
Zatem dostawa ziemi humus na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o PTU będzie jako dostawa produktu rolnego pochodzącego z własnej działalności rolniczej dokonana przez rolnika ryczałtowego korzystała ze zwolnienia od podatku VAT.
Stosownie do przepisu art. 116 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.
Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR".
W związku z powyższym fakt dokonania dostawy ziemi humus na rzecz czynnego podatnika podatku VAT powinien zostać udokumentowany przez nabywcę fakturą VAT RR.
W odniesieniu do dostawy ziemi humus Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy informuje, że na tle przepisów ustawy o podatku od towarów usług dla dokonania sprzedaży ziemi wyprodukowanej przez Pana w gospodarstwie rolnym innemu podmiotowi gospodarczemu korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dwóch powodów:
1) dotyczy ona produktu rolnego pochodzącego z własnej działalności rolniczej, którą zdefiniowano w art. 2 pkt 15,
2) dokonuje tej dostawy rolnik ryczałtowy korzystający ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT.
Nadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy informuje, zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Właściwym w tym zakresie organem jest Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Zgodnie z art. 14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.
Jak stanowi art. 14b §1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.