Podatnik zwrócił się z pytaniem czy w związku z wejściem w życie ustawy o instalowaniu kas fiskalnych w zakładach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych ma on obowiązek dokonania tej czynności.


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-31-1/ET/05

Hasła tematyczne: instalacja kasy rejestrującej, podatek od towarów i usług, kasa, kasa rejestrująca, podatek, obowiązek instalacji kasy rejestrującej

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 15 kwietnia 2005r. (doręczonego dnia 18 kwietnia 2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 kwietnia 2005r. (doręczonym dnia 2 maja 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie P……………………….., zam…………………….ul……………………. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ……………………… z siedzibą w ………………………. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu

stwierdza, że

stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 kwietnia 2005r. (doręczonym dnia 18 kwietnia 2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2005r. (doręczonym dnia 2 maja 2005r.) P…………………….. zwrócił się z pytaniem czy w związku z wejściem w życie ustawy o instalowaniu kas fiskalnych w zakładach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych ma on obowiązek dokonania tej czynności.

Podatnik wyjaśnia, że jest właścicielem gabinetu kosmetycznego od 2000r. Prowadzi ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego, a tym samym składa PIT-28. Z dokumentu tego, złożonego za rok 2004, wynika że osiągnął przychód w wysokości 18.762 zł. Z zasięgniętych przez Podatnika informacji wynika, że jeżeli dochód za 2004r. nie przekroczył kwoty 40.000 zł. to nie podlega obowiązkowi wprowadzenia kasy fiskalnej z dniem 1 maja 2005r. Wie, że jeżeli dochód przekroczy tą kwotę wówczas zachodzi obowiązek zainstalowania kasy.

P………………………. uważa, że w jego przypadku instalacja kasy fiskalnej od dnia 1 maja 2005r. nie jest konieczna.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza co następuje.

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na mocy delegacji ustawowej, wynikającej z art.111 ust.7 pkt 3 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych, upoważniony został do zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust.1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. Wykonaniem tej delegacji jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 273, poz. 2706).

Zgodnie z §2 pkt 1 wskazanego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 30 kwietnia 2005r. czynności objęte do 31 grudnia 2004r. zwolnieniem od ewidencjonowania. Do dnia tego – w myśl §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwolnione od ewidencjonowania były czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W załączniku tym pod poz. 41 jako zwolnione z ewidencjonowania do 31 grudnia 2004r. wymienione zostały usługi fryzjerskie i kosmetyczne (PKWiU 93.02). Oznacza to, że skoro usługi kosmetyczne korzystały przed dniem 1 stycznia 2005r. ze zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, a nie znalazły się w załączniku do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących (czynności zwolnione) od dnia 1 maja 2005r. sprzedaż usług tego rodzaju na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych podlega ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej.

Należy jednak zauważyć, że podatnicy którzy nie są uprawnieni do korzystania ze zwolnień przedmiotowych, jak to ma miejsce w przypadku usług kosmetycznych, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego w sytuacji gdy spełniają warunki do korzystania z tego zwolnienia określone w rozporządzeniu. Stosownie do §3 ust.1 pkt 3 i ust.7 rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2005r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust.7. Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w 2005r. przekroczenie obrotów w wysokości 40.000 zł., z działalności, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy.

Oznacza to, że obowiązek rozpoczęcia z dniem 1 maja 2005r. ewidencjowania obrotu z tytułu sprzedaży usług kosmetycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych dotyczy tych podatników, u których wysokość obrotu w roku 2004 przekroczyła kwotę 40.000 zł. Zwolnienie stosuje się jeżeli wcześniej nie powstał wobec podatnika obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

P. ………………………. nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej od dnia 1 maja 2005r., a to z tych przyczyn, że obrót osiągnięty przez podatnika ze sprzedaży usług kosmetycznych w roku 2004 wyniósł 18.762 zł., a także nie powstał u niego wcześniej obowiązek ewidencjonowania (usługi kosmetyczne zwolnione były przedmiotowo od ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2004r.). Należy jednak podkreślić, że zwolnienie podmiotowe traci moc, jeżeli w ciągu 2005r. obrót z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych przekroczy kwotę 40.000 zł. Obowiązek ewidencjonowania powstanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym w trakcie roku wartość obrotu przekroczyła 40.000 zł.

W podsumowaniu tut. organ uprzejmie informuje, że powyższa interpretacja udzielana jest jedynie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym, w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 art.14b.

Na postanowienie niniejsze przysługuje zgodnie z art.14a§4 ustawy Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.