Czy poniesione wydatki mogę odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/40/2005/PDII/415-8/05

Hasła tematyczne: wydatki mieszkaniowe, odliczenia od podatku, ulga mieszkaniowa, remonty, lokal mieszkalny, ulga remontowa, modernizacja

Kategoria:

Z wniosku z dnia 24.01.2005 r. uzupełnionego dnia 22.02.2005 r. wynika, iż podatnik w roku 2004 poniósł wydatki na remont i modernizację lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, do którego posiada tytuł prawny, tj. na remont i modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania łącznie z instalacją kotła c.o. i komina do tego kotła oraz przebudowę ścian działowych, zabudowę wnęk i pawlaczy oraz wymianę drzwi, okien i podłóg, ułożenie glazury i terakoty oraz malowanie lokalu mieszkalnego oraz na remont i modernizację instalacji gazowej a ponadto dokonał wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.

Przy piśmie z dnia 24.01.2005 r. podatnik przedłożył:

  • 142 faktury VAT wystawione w 2004 r. na łączną kwotę 31.214,83 zł,
  • zaświadczenie z dnia 24.01.2005 r. z Przedsiębiorstwa "G" Sp. z o. o. jako zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych potwierdzające, iż podatnik wpłacił w 2004 r. na wyodrębnione konto funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej kwotę 331,26 zł. Podatnik wyjaśnił, iż wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej dokonywał drogą elektroniczną z konta bankowego.

Podatnik we wniosku prezentuje stanowisko, iż z wydatków poniesionych w 2004 r. na ogólną kwotę 31.546,09 zł potwierdzonych w/w dokumentami do ulgi remontowo-modernizacyjnej można zaliczyć wydatki w kwocie 27.770,51 zł.

Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto przedmiotowe wydatki:

  • mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. Nr 156, poz. 788) – art. 27a ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – na podstawie dowodu tej wpłaty – art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu – art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatnikowi przysługuje odliczenie ulgi remontowo-modernizacyjnej, jeżeli przytoczone wyżej warunki zostaną spełnione łącznie.

Kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć 19% poniesionych wydatków na w/w cele.

Limit odliczeń z tego tytułu od podatku w latach 2003-2005 wynosi:

  • na remont i modernizację lokalu mieszkalnego – 4.725,00 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 24.868,42 zł,
  • na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej – 5.670,00 zł, co odpowiada wydatkom w kwocie 29.842,10 zł.

Przy równoczesnym remoncie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych i urządzeń gazowych limit odliczeń od podatku dodatkowo podwyższa się o kwotę 945,00 zł.

W myśl przepisu § 1 pkt 3 w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się wydatki poniesione na opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

W związku z powyższym stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.