Czy wypłata dywidendy zgodnie z terminami wynikającymi z uchwały Zgromadzenia Wspólników powoduje, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanie przychodu z tytułu otrzymania nieodp


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PDII-423/5/05

Hasła tematyczne: kodeks spółek handlowych, dywidendy, świadczenie nieodpłatne

Kategoria:

W dniu 18.01.2005 r. Spółka z o.o. złożyła zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników (uchwała nr 3 Zgromadzenia Wspólników zobowiązała Zarząd Spółki do przekazywania zysku za 2003 r. w kwocie 734.103,44 zł w sposób następujący: począwszy od kwietnia 2004 r. do lutego 2005 r. w kwocie 61.000,00 zł miesięcznie do 25-go każdego miesiąca a kwotę 63.103,44 zł do dnia 25 marca 2005 r.) z dnia 21.04.2004 r. wypłaca dywidendę swojemu właścicielowi zgodnie z postanowieniem tej uchwały a więc w ratach do 25 każdego miesiąca. Właściciel podejmując taką uchwałę miał na celu przede wszystkim zachowanie płynności finansowej Spółki, ponieważ niezwłoczna zapłata tak wysokiej dywidendy poważnie zagroziłaby utrzymaniu wypłacalności.

Spółka zwraca się z zapytaniem: czy wypłata dywidendy zgodnie z terminami wynikającymi z uchwały Zgromadzenia Wspólników powoduje, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskanie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

Zgodnie z § 34 umowy Spółki, do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach m. in. podziału zysków. Jak wynika z pisma Spółki w dniu 21.04.2004 r. podjęta została przez Zgromadzenie Wspólników uchwała zobowiązująca Zarząd Spółki do przekazywania zysku za 2003 r. w 12 miesięcznych ratach począwszy od kwietnia 2004 r.

Zgodnie z art. 193 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Natomiast zgodnie z § 2, umowa spółki może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) a z § 3 wynika dopuszczalność przesunięcia dnia dywidendy nie więcej niż do dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku, o której mowa w art. 191 § 1. Jak wynika z powyższego art. 193 Kodeksu spółek handlowych nie zawiera unormowań dotyczących daty wypłaty dywidendy a dzień dywidendy nie jest tożsamy z datą faktycznej jej wypłaty.

Jeśli w rozpatrywanej sprawie podjęto uchwałę, iż dywidenda będzie wypłacona w ratach, to przed datą wypłaty danej raty nie była ona należna. Wobec powyższego należy przyjąć, iż nie nastąpiło tu uzyskanie przez Spółkę przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami).

Spółka we własnym stanowisku również uważa, iż przychód z tytułu korzystania przez Spółkę z nieodpłatnego świadczenia kosztem wspólnika, z tytułu niewypłaconej dywidendy, powstaje wówczas gdy Spółka nie dokona wypłaty dywidendy we wskazanym w uchwale terminie.

W związku z powyższym, jeśli stan sprawy przedstawiony w zapytaniu jest zgodny ze stanem faktycznym, to stanowisko Spółki jest właściwe.