Czy obciążenie Oddziału w Niemczech poniesionymi kosztami powinno być dokumentowane Fakturą VAT czy notą księgową


Autor: Opolski Urząd Skarbowy

Sygnatura: PP-443-11-2-GK/05

Hasła tematyczne: czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dokumenty, oddział, koszt, podatek od towarów i usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z ponoszonymi kosztami zakupu paliwa oraz świadczeniem usług na rzecz Oddziału w Niemczech jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 stycznia 2005 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 17 stycznia 2005r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka utworzyła zarejestrowany w Niemczech Oddział, który prowadzi na terytorium Niemiec działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, ma nadany nr VAT UE w Niemczech, sporządza samodzielnie bilans i opłaca w Niemczech podatki stosownie do postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Do Polski przyjeżdżają autobusy, które są tankowane oraz naprawiane przez Spółkę bądź przez podmioty trzecie. Koszty związane z ww. czynnościami ponosi Spółka a następnie obciąża nimi Oddział mający siedzibę w Niemczech.

Spółka zadała pytania:

1. Czy obciążenie Oddziału w Niemczech poniesionymi kosztami powinno być dokumentowane Fakturą VAT czy notą księgową?

Spółka przedstawiła stanowisko, iż zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – zwanej dalej "ustawą", należy rozpoznać wykonanie usług na ruchomym majątku rzeczowym i w związku z faktem, iż Oddział w Niemczech poda dla tej czynności numer pod którym jest zidentyfikowany dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Niemiec, należy wystawić notę obciążeniową.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Z powyższego wynika, iż aby doszło do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. świadczenie musi mieć charakter odpłatny,
  2. świadczenie musi być uznane za wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. świadczenie musi być wykonane na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  4. świadczenie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy.

W opinii tut. organu podatkowego o ile w przedstawionym stanie faktycznym zostaną spełnione warunki wymienione w pkt 1,2 i 4, to niewątpliwie nie zostanie spełniony warunek wymieniony w pkt 3. Bowiem czynności wykonywane pomiędzy oddziałem osoby prawnej a "Spółką matką", nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, nawet w przypadku rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Oddziałem z tytułu wykonania tych czynności. Bowiem czynności te są świadczone w ramach tej samej osoby prawnej. Zatem w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do świadczenia usług. Powyższe powoduje, iż w opinii tut. organu podatkowego nie dojdzie do świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym.

W zakresie dokumentowania obciążeń Oddziału tut. organ podatkowy informuje ,iż zarówno przepisy ustawy, jak i aktów wykonawczych do ustawy, nie przewidują możliwości dokumentowania przedmiotowych czynności fakturami VAT, w związku z czym Spółka winna posługiwać się innym dokumentem. Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Z powyższego wynika, iż przedmiotem interpretacji udzielonej przez naczelnika urzędu skarbowego mogą być jedynie przepisy ogólnego prawa podatkowego oraz szczególnego, materialnego prawa podatkowego dotyczącego podatków, dla których właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego. Tym samym tut. organ podatkowy nie może wydać interpretacji w zakresie m.in. stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2004 r. nr 76, poz. 694 ze zm.). Dlatego też tut. organ podatkowy nie jest właściwy do oceny czy w przedmiotowej sytuacji prawidłowym jest wystawienie noty obciążeniowej, a jedynie co uczyniono powyżej, poinformowania Podatnika, iż w takim przypadku nie powinno się wystawiać faktur VAT.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie i sposobie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy – Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.