Czy osiągane przez podatnika przychody z tytułu odpłatnego zbycia majątkowych praw autorskich umowami licencyjnymi stanowią odrębne źródło od przychodów z działalności gospodarczej?


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: BI/005-1200/04

Hasła tematyczne: sprzedaż praw

Kategoria:

Stan faktyczny:

Podatnik osiąga przychody z tytułu odpłatnego zbycia majątkowych praw autorskich umowami licencyjnymi. Ze względu na wykorzystywanie wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych oraz wysokość osiąganych obrotów jest podatnikiem VAT.

Podatnik złożył omyłkowo zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą na formularzu NIP-1. Zdaniem Podatnika obowiązki spoczywające na osobach fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (m.in. w zakresie złożenia formularza NIP-1, prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, składania deklaracji PIT-5) nie dotyczą Go, bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwane przez Niego przychody z praw majątkowych stanowią odrębne źródło od przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Powołana ustawa przychody z praw majątkowych wymienia w art. 18, a zatem nie są to przychody o których mowa w art. 13 pkt 8 tej ustawy.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozumieć działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 3 i 7 powołanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. źródłami przychodów m.in. są:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (pkt 7).

Zatem w myśl powołanych wyżej przepisów przychody uzyskane ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 tj. m.in. z praw majątkowych nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Ponadto sposób sformułowania przez ustawodawcę zapisu art. 10 ust. 1 – a mianowicie zawarcie pozarolniczej działalności gospodarczej w punkcie 3 a kapitałów pieniężnych i praw majątkowych w punkcie 7 – wskazuje, że są to dwa odrębne źródła przychodu, co znalazło też swoje potwierdzenie w drukach deklaracji oraz zeznań.

Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zatem w myśl powyższego, uzyskany przychód z tytułu odpłatnego zbycia majątkowych praw autorskich na podstawie umów licencyjnych należy kwalifikować jako odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów.

Przychody uzyskane w związku z otrzymywanym wynagrodzeniem z umów licencyjnych w rozumieniu prawa autorskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. wg obowiązującej skali podatkowej. Przy czym, stosownie do art. 22 pkt 9 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym koszty uzyskania przychodu z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii układu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.