Czy możliwe jest odzyskanie przez Gminę podatku VAT poprzez odliczenie go jako kosztu uzyskania przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PDII-423/8/05

Hasła tematyczne: koszty uzyskania przychodów, gmina, zwolnienia podmiotowe, jednostka samorządu terytorialnego, zadania statutowe, program pomocowy (SAPARD), zadania własne

Kategoria:

Stan faktyczny:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w dniu 31.01.2005 r. Gmina X złożyła zapytanie (uzupełnione w dniu 15.02.2005r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Gmina X jako podatnik podatku VAT realizowała inwestycję pod nazwą "Budowa miejsc parkingowych i boiska wielofunkcyjnego". Zadanie to zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) należy do zadań własnych i statutowych Gminy, tj. sprawy dotyczące kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Gmina jest podatnikiem podatku VAT, lecz jej zdaniem zakres nabywanych w ramach Programu SAPARD towarów i usług nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną, co uniemożlliwia obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, bądź odzyskania podatku VAT w inny sposób. Tym sposobem, zgodnie z sugestią Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, miałoby być odzyskanie podatku VAT poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów w systemie CIT, tj. skompensowania go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami).

Pytanie podatnika:

Gmina X we wniosku zwróciła się z zapytaniem: "czy możliwe będzie odzyskanie podatku VAT poprzez odliczenie go jako kosztu uzyskania przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?".

Ocena prawna stanu faktycznego:

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 6 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z zapisu tego wynika, że Gmina podmiotowo zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie nie składa deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), nie deklaruje osiągniętych przychodów i kosztów uzyskania przychodów, jak też podatku należnego. Nie ma więc możliwości do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów VAT-u naliczonego w celu jego odzyskania. W założeniu, że Gmina byłaby podatnikiem tego podatku, to sam fakt zaliczenia tego VAT-u do kosztów uzyskania przychodów miałby jedynie wpływ na zmniejszenie dochodu do opodatkowania i podatku w wysokości 19% tego dochodu (gdyby taki wystąpił). Mylne jest zatem rozumowanie, że zaliczenie VAT-u naliczonego do kosztów uzyskania przychodów byłoby jednoznaczne z odzyskaniem tego VAT-u.

Gmina we własnym stanowisku również uważa, iż jako jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i nie ma możliwości odzyskania (w całości lub w części) podatku od towarów i usług poprzez zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wynika z powyższego Naczelnik uznaje stanowisko Gminy w przedmiotowym zakresie za prawidłowe.