Podatnik pyta o opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn odszkodowania wypłaconego przez International Organization for Migration w Genewie za mienie przejęte w okresie okupacji hitlerowskiej należące do spadkodawcy,


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

Sygnatura: IV/436-1/05/SD

Hasła tematyczne: odszkodowania, spadek, zwolnienie

Kategoria:

Postanowienie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni na podstawie art 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.03.2005r uzupełnionego dnia 12.04.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odszkodowania wypłaconego przez International Organization for Migration w Genewie za mienie przejęte w okresie okupacji hitlerowskiej należące do spadkodawcy, stwierdza że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Niemiecka Ustawa o utworzeniu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" , która weszła w życie z dniem 12.08.2000r określa, iż poszkodowanym oraz uprawnionym przysługuje odszkodowanie gdy do szkody majątkowej doszło w wyniku prześladowań albo w przypadku niezwiązanych z prześladowaniami innych krzywdzących działań faszystowskich. Decyzją Komisji do Spraw Roszczeń Majątkowych z dnia 27 sierpnia 2004r zostało Panu przyznane prawo do odszkodowania za krzywdzące działania faszystowskie polegające na zawłaszczeniu w 1939 roku majątku ojca wnioskodawcy. Zgodnie z treścią przedmiotowej decyzji odszkodowanie ma zostać wypłacone w roku 2005. Na gruncie obowiązujących przepisów prawnopodatkowych podstawowe znaczenie dla oceny skutków podatkowych otrzymanego odszkodowania ma ustawa z dnia 21 września 2000r o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz niezaliczaniu ich do dochodów (Dz. U. Nr 93 poz. 1028). Zgodnie z art. 1 wyżej powołanej ustawy "świadczenie wypłacone ofiarom i ich spadkobiercom z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny światowej są wolne od podatków i opłat". W przedstawionej przez Pana sprawie bezspornym jest, ze przyznane odszkodowanie jest świadczeniem a zabór przez okupanta niemieckiego mienia obywateli polskich był wynikiem prześladowań przez nazistowskie Niemcy. Nie ma znaczenia w tym przypadku rozgraniczenie w w/w Niemieckiej Ustawie o utworzeniu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność, i Przyszłość" z 2000 r sytuacji uzasadniających przyznanie odszkodowania na: a) prześladowania z racji przynależności do grupy rasowej, politycznej, religijnej lub ideologicznej, poddawanych prześladowaniom podczas reżimu faszystowskiego, b) inne krzywdzące działania faszystowskie. Obie te kategorie mieszczą się w pojęciu prześladowań przez nazistowskie Niemcy, tym bardziej, że ustawodawca w w/w ustawie o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy nie ograniczył zakresu przyznanego zwolnienia z opodatkowania od poniesionej szkody (majątkowej czy osobistej itp.).Reasumując: Odszkodowanie wypłacone przez International Organizatio for Migration w Genewie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn wobec zapisu zawartego w art. 1 ustawy z dnia 21 września 2000r o zwolnieniu świadczeń z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy z podatków i opłat oraz niezaliczaniu ich do dochodów, który to zapis stanowi przepis szczególny dla ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni postanowił jak w sentencji. Pouczenie: Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia i nie jest wiążąca dla wnioskodawcy. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.