Czy sporadyczny obrót akcjami, nie związany z podstawową działalnością gospodarczą należy uwzględnić w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług?
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że pr


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

Sygnatura: 1437US-37/ZI/91/DJW/05

Hasła tematyczne: proporcja, deklaracja korygująca, korekta, podatek od towarów i usług

Kategoria:

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 16 lutego 2005 roku, za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisem zawartym w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje , podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Natomiast zgodnie z przepisem zawartym w art. 90 ust. 2 w/w ustawy jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot , o których mowa w ust. 1 , podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom , w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Ponadto zgodnie z przepisem zawartym w art. 90 ust. 3 w/w ustawy proporcję, o której mowa w ust. 2 , ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Następnie zgodnie z przepisem zawartym w art. 90 ust. 6 w/w ustawy do obrotu, o którym mowa w ust. 3 , nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, tj. usługi pośrednictwa finansowego, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik dokonał obrotu akcjami oraz, że powyższa czynność wystąpiła w firmie sporadycznie

W świetle cytowanego wyżej przepisu art. 90 ust. 6 w/w ustawy należy uznać, iż w sytuacji opisanej przez podatnika w piśmie , podatnik do obrotu, o którym mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 90 ust. 3 nie wlicza obrotu uzyskanego z tytułu świadczenia sporadycznie w/w usług .

Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.