Czy w świetle obowiązujących od 01.04.2004r przepisów ustawy o podatku VAT może, pomniejszać podatek należny o podatek naliczony związany z kosztami przeglądów i napraw pojazdu oraz zakupu części do tego pojazdu


Autor: Urząd Skarbowy w Lęborku

Sygnatura: ULP-I/443-10/J/181/05

Hasła tematyczne: prawo do odliczenia, podatek naliczony, samochód osobowy, samochód prywatny

Kategoria:

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2005r Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dot. zakupu części zamiennych i usług związanych z naprawą i przeglądami technicznymi prywatnego samochodu osobowego podatnika nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych , wykorzystywanego do prowadzonej działalności gospodarczej " Usługi Inseminacyjne " , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku stwierdza , iż stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e

Z treści złożonego pisma wynika, iż Podatnik z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej " Usługi Inseminacyjne " jest podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych i podatnikiem podatku od towarów i usług. Pracę swoją wykonuje w terenie na rzecz podatników nieprowadzących działalności gospodarczej , oraz prowadzących działalność gospodarczą .

W celu dotarcia do usługobiorcy, korzysta ze swego prywatnego samochodu osobowego, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

W związku z eksploatacją tego samochodu ponosi wydatki związane z zakupem części zamiennych, paliwa, przeglądami technicznymi, naprawami.

Ponadto, w piśmie w/w podatnik stwierdził, iż na dzień dzisiejszy nie odlicza od podatku należnego podatku naliczonego związanego z ponoszonymi kosztami na zakup części zamiennych, przeglądów technicznych i napraw samochodu osobowego.

W związku z powyższym Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących od 01.04.2004r przepisów ustawy o podatku VAT może, pomniejszać podatek należny o podatek naliczony związany z kosztami przeglądów i napraw pojazdu oraz zakupu części do tego pojazdu.

Zdaniem podatnika, koszty przeglądów technicznych , napraw pojazdu , zakupu części zamiennych do samochodu osobowego, są związane pośrednio z czynnościami opodatkowymi i w związku z powyższym , przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT zakupu dot. w/w wydatków.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego zgodnie z zapisem w art. 86 ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przypadki, kiedy nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego do nabywanych przez podatnika towarów i usług zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 88 ust. 1 w/w ustawy o VAT i przepisy par. 13 – 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm. ).

Zgodnie z treścią w/w przepisu ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się m.in. do nabywanych przez podatnika: towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych , o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.

W przedstawionym stanie faktycznym Podatnik wykorzystuje do wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług prywatny samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wyłączają możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT dokumentujących naprawy, przeglądy techniczne oraz zakup części do pojazdu niespełniającego kryterium ładowności określonego wg wzoru przywołanego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku VAT , z zastrzeżeniem treści przepisu ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy, tzn. zaliczeniem poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Zaliczenie tych wydatków do kosztów musi jednak odbywać się z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt. 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ), tzn. za koszt uzyskania przychodu przyjmuje się wydatki faktycznie poniesione ( na podstawie dowodu poniesienia ), ale tylko do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu oraz stawki za 1 km przebiegu. W tym celu podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Brak takiej ewidencji będzie skutkował niemożnością uznania za koszt podatkowy wydatków związanych z eksploatacją używanego samochodu.