Opodatkowanie podatkiem VAT dotacji


Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Sygnatura: III/443-27/05

Hasła tematyczne: dotacja, gmina, abonament, zakład budżetowy

Kategoria:

Wnioskiem z dnia 01.03.2005r. Podatnik zwrócił się o interpretację co do stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług.

Z zapytania, które wpłynęło do tut. organu podatkowego wynika, iż Zakład Gospodarki Komunalnej, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, wykonuje zadania powierzone Zakładowi przez gminę należące do zadań własnych gminy, w postaci organizowania dowozów uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych. W związku z wykonywaniem w/w czynności Zakład otrzymuje dotację z gminy, która częściowo pokrywa koszty związane z wykonywaniem przedmiotowych czynności.

Zdaniem Podatnika przyznane dotacje nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. (…) Obrotem jest także otrzymana dotacja (…) związana z dostawą lub świadczeniem usług.

W związku z powyższym możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

  1. Podatnik w związku z konkretną dostawą lub świadczeniem usług otrzymuje od innego podmiotu dofinansowanie stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, jako pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu obniżenia ceny. Taka dopłata jest bezpośrednio związana z ceną dostarczanych towarów lub usług (art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148) – dotacja przedmiotowa podlegająca opodatkowaniu,
  2. Podmiot otrzymuje dotację nie do konkretnego produktu lecz na cele prowadzonego przedsiębiorstwa (art. 69 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) – dotacja podmiotowa nie podlegająca opodatkowaniu.

W sytuacji, której dotyczy zapytanie Strona otrzymuje dotację na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr X. W § 1 w/w uchwały Rada Gminy określiła jednostkową stawkę dotacji na dowożenie uczniów do szkół dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 0,88 zł. za km., stanowiącą 28,86% kosztów. Pozostałe koszty z tytułu dowożenia zostaną pokryte dochodami Zakładu z tytułu sprzedaży energii cieplnej (§ 2 uchwały).

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów tut. organ podatkowy stwierdza, iż wprawdzie Zakład otrzymuje dotację w związku ze świadczeniem konkretnej usługi, jaką jest dowóz dzieci do szkoły, przyznane dofinansowanie nie stanowi jednak dopłaty do ceny usługi.

Stosownie do art. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za (…) usługę.

W powyższej sytuacji dowóz uczniów do szkół jest wykonywany nieodpłatnie (nie jest w tym zakresie prowadzona sprzedaż biletów), nie mamy więc do czynienia z ceną w rozumieniu powołanych przepisów. W związku z powyższym przyznana dotacja nie jest składnikiem ceny wpływającym na jej wysokość.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i treść cytowanych przepisów tut. organ podatkowy stwierdza, iż przedmiotowe dotacje na świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.