w sprawie sposobu wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Szwecji, na rzecz podatnika szwedzkiego, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatk


Autor: Urząd Skarbowy w Chełmie

Sygnatura: PP/443-28/05

Hasła tematyczne: fakturowanie, terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej), nieruchomości, usługi budowlane, faktura VAT

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), art. 27 ust. 2 pkt 1, art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), §12, §30 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 97 poz. 971) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 28 lutego 2005r. (złożony w dniu 04 marca 2005r.) Pana … zamieszkałego w  … reprezentowanego przez pełnomocnika Panią … o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sposobu wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Szwecji stwierdzam, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 28 lutego 2005r. (złożonym w dniu 04 marca 2005r.) Pan … zamieszkały w …reprezentowany przez pełnomocnika zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie sposobu wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Szwecji, na rzecz podatnika szwedzkiego, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium tego państwa. Pytający jest podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym ponadto jako podatnik VAT UE. Pan … nie jest zarejestrowany w Szwecji dla celów podatku od wartości dodanej.

Zdaniem Podatnika faktury dokumentujące ww. usługi powinny zawierać dane określone w §12 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w przypadku świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nieruchomości.

Podatnik świadczy usługi budowlane na nieruchomości, która znajduje się w Szwecji. Oznacza to, że usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, podlegają natomiast opodatkowaniu tam, gdzie znajduje się nieruchomość, której dotyczą wyżej wymienione usługi, tzn. w Szwecji.

W myśl regulacji art. 106 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Art. 106 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że obowiązek wystawiania faktur istnieje również w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z §12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr. 97 poz. 971), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:

1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;3. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;4. nazwę towaru lub usługi;5. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;6.cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);7. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)8.stawki podatku;9.sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;10.kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;11.wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu;12.kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie;

Zasady wystawiania faktur dokumentujących świadczenie m.in. wymienionych przez Pana usług określa §30 wskazanego wyżej rozporządzenia. W myśl §30 ust. 1 przepisy §12 i §14-26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub – w przypadku terytorium państwa trzeciego – podatku o podobnym charakterze. Natomiast ust. 2 tego przepisu (§30) stanowi, iż wspomniane faktury, powinny zawierać dane określone w §12, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem – faktura dotycząca świadczonych usług nie zawiera stawki VAT, określa natomiast wyłącznie wartość wykonanej usługi.

Nadmienić należy, że kwestię opodatkowania przedmiotowych usług i obowiązku rozliczenia podatku z takiej transakcji, regulują przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju. Zatem podatnik świadcząc usługi budowlane związane z nieruchomościami położonymi w Szwecji, winien zapoznać się z przepisami podatkowymi, które regulują kwestię opodatkowania w tym kraju.

Wobec powyższego stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę, dotyczące sposobu wystawiania faktur VAT dokumentujących usługi budowlane wykonane na nieruchomości położonej w Szwecji jest prawidłowe.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.

Zgodnie z art. 14b §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jest natomiast wiążąca dla organu podatkowego i organu kontroli skarbowej właściwych dla podatnika i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 art.14b.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia zgodnie z art. 222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej.