Czy odpłatne udostępnianie przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej dokumentacji medycznej w formie kopii, wyciągów bądź odpisów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w jakiej wysokości


Autor: Urząd Skarbowy w Szamotułach

Sygnatura: ZN-PP/443-12/04

Hasła tematyczne: usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej

Kategoria:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi niepublicny zakład opieki zdrowotnej. Przedmiotem jej działalności jest wykonywanie usług medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, które dokumentowane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U. Nr 88, poz. 966 z późniejszymi zmianami) W § 53,54,55a cytowanego rozporządzenia określone zostały zasady udostępniania dokumentacji medycznej ze wskazaniem wysokości kosztów, za które wnoszone są płatności przez podmioty, którym udostępniana jest dokumentacji.Spółka udostępnienie dokumentacji medycznej związanej ze świadczeniem usług zdrowotnych kwalifikuje do usług w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowanych przez GUS Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi do grupowania PKWiU – 85.12 i stosuje na tej podstawie zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Oceniając przedstawiony przez stronę stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji , z wyjątkiem usług elektronicznych – art 8 ust. 3 cytowanej ustawy.Stawki podatkowe określa art. 41,natomiast zwolnienia od podatku od towarów i usług zostały wymienione w art. 43 cytowanej ustawy. Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W przytoczonym załączniku pod pozycją 9 umieszczono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej PKWiU ex 85, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Wobec powyższego stanowisko Spółki w zakresie zwolnienia od podatku czynności udostępniania dokumentacji medycznej uznaje się za prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w momencie zdarzenia. Obowiązuje ona do czasu zmiany interpretacji lub zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.