Czy wynagrodzenie przysługujące płatnikom z tytułu terminowego wpłacania pobranych na rzecz budżetu państwa podatków jest obowiązkiem


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Sygnatura: IIUS PBII/415-46/05

Hasła tematyczne: jednostka budżetowa, płatnik

Kategoria:

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 1 kwietnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków na rzecz budżetu państwa jest prawidłowe.

UZASADNIENIE W dniu 1 kwietnia 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, że płatnik będący jednostką budżetową zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu. W związku z tym płatnik zwraca się z zapytaniem, czy przysługujące mu wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków jest obowiązkiem, czy uprawnieniem.

Zdaniem płatnika potrącenie przez niego ww. wynagrodzenia powoduje komplikacje w systemie rozliczeń księgowych, gdyż wynagrodzenie to zostaje i tak odprowadzone do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Wynagrodzenie przewidziane w powyższym przepisie ma charakter fakultatywny: płatnicy oraz inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa mogą, ale nie muszą korzystać z tego uprawnienia. Ustawodawca wyraźnie określił, że wynagrodzenie to "przysługuje", a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przestawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.