W którym momencie powstaje dochód do opodatkowania z tytułu sprzedaży wierzytelności oraz odsetek


Autor: Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich

Sygnatura: USPDI-423/1/4211/P/i/2/05

Hasła tematyczne: odsetki, moment powstania przychodów, sprzedaż wierzytelności

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa /Dz.U.Nr 8, poz.60 z 2005r./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. stwierdza , że stanowisko spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2005r. / doręczono osobiście / o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej określenia momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siemianowicach Śl. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 17.02.2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 24.02.2005r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacji podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego , naczelnik urzędu celnego lub wójt , burmistrz (prezydent miasta) , starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika , płatnika lub inkasenta , mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym .

W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , o której mowa w § 1 , następuje w drodze postanowienia , na które przysługuje zażalenie.

Jak wynika z pisma spółka z o.o. dokonała sprzedaży – na rzecz Kancelarii windykacyjnej – należności od swojego kontrahenta wraz z naliczonymi od niej odsetkami.

Na powyższą okoliczność podpisano umowę przelewu /cesji/ wierzytelności w której wyodrębniono wartość należności głównej oraz wartość odsetek od tej należności.

Odsetki od należności głównej stanowią element ceny sprzedaży wierzytelności.

W umowie określono warunki i terminy zapłaty za tę wierzytelność, wysokość kwoty należności głównej oraz odrębnie kwotę odsetek.

Zdaniem spółki wierzytelność i odsetki od należności będą stanowiły przychód podlegający opodatkowaniu w momencie otrzymania za nie zapłaty.

W oparciu o dane zawarte w zapytaniu Podatnika należy przyjąć, że powyższa wierzytelność powstała w ramach prowadzonej działalności, była zaliczona do przychodów należnych – stosownie do uregulowań zawartych w art. 12 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992r. /Dz. U. Nr 54 , poz.654 z 2000r. ze zmianami/ jak również wyłączono z przychodu kwotę należnego podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 12 ust.4 pkt 9 ustawy.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust.4 pkt 2 ustawy do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek / kredytów/.

A zatem, w omawianym stanie faktycznym, odsetki naliczone od należności głównej w umowie przelewu /cesji/ będą stanowiły przychód podatkowy z chwilą otrzymania za nie zapłaty.

Ponieważ sprzedana wierzytelność wcześniej stanowiła przychód należny to jej sprzedaż przez wierzyciela nie spowoduje ponownego obowiązku jej opodatkowania.

W momencie otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność ustala się wynik na jej sprzedaży – biorąc pod uwagę uzyskaną cenę / bez odsetek / i nominalną wartość wierzytelności pomniejszoną o należny podatek VAT.

Ewentualną stratę na sprzedaży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art.14a § 2 ustawy Ordynacji podatkowa , niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia wniosku.