• W jaki sposób winien być liczony pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej na spłatę kre


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Sygnatura: I-415-22/03/05

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 17 lutego 2005r. (data wpływu do tutejszego organu 22 marca 2005r.), uzupełnionym w dniu 4 kwietnia 2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – "stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (…) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Interpretacja, o której mowa powyżej następuje w drodze postanowienia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W dniu 22 marca 2005r. został przesłany do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie "interpretacji art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek, o którym mowa powyżej został przez Pana uzupełniony w dniu 4 kwietnia 2005r.

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco

Od 19 maja 1977r. dzierżawił Pan od Gminy Zgierz działkę gruntu położoną w miejscowości Kębliny, na której został wybudowany dom letniskowy (oddany do użytku w roku 1984r.)

W dniu 17 stycznia 2003r., w ramach pierwokupu nabył Pan wraz z żoną wyżej opisaną działkę od Gminy Zgierz , za kwotę 11.616,00 zł., a zakup ten został w całości sfinansowany kredytem zaciągniętym w Banku PKO BP.

Opisana powyżej nieruchomość została przez Pana oraz Pańską żonę sprzedana w dniu 12 sierpnia 2003r. za cenę 54.000 zł.

W dniu 18 sierpnia 2003r. złożył Pan wraz z żoną oświadczenie o zamiarze wydatkowania uzyskanego przychodu na cele określone w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pana wątpliwości budzi ustalenie momentu, od którego winien być liczony 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło oddanie wybudowanego budynku letniskowego do użytkowania, czy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie).

Ponadto w rozpatrywanym wniosku zwrócił się Pan z pytaniem, czy przychód uzyskany z opisanej powyżej sprzedaży, w części wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Według Pana oceny, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art.14a §1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – udziela poniższej informacji :

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami), w brzmieniu obowiązującym w roku 2003 – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródła przychodu zostały określone w art. 10 ust.1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważa się za nie m.in. odpłatne zbycie nieruchomości, praw majątkowych i innych rzeczy, wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a)-d) wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. :

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 28 ust. 1-2 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) tejże ustawy nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł i ustala się podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23).

Z powyższego obowiązku zwolnieni zostali podatnicy, którzy w tym samym terminie złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele i w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a) , w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów, nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed tym dniem.

Podkreślenia wymaga fakt, że powszechnie zaakceptowana w prawie podatkowym reguła interpretacyjna nakazuje ścisłe stosowanie norm prawnych regulujących zwolnienia od opodatkowania, bez możliwości stosowania wykładni rozszerzającej.

Dla oceny, czy wydatkowanie przez podatnika przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu bankowego przesądzające znaczenie ma treść art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do zastosowania omawianego zwolnienia konieczne jest to, aby spłacany przez podatnika kredyt został zaciągnięty na ściśle określone cele tj. . m.in. na nabycie na terytorium RP budynku mieszkalnego lub jego części, albo gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Nie istnieje natomiast możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych wcześniej na kupno tej właśnie nieruchomości.

Stanowisko takie byłoby niezgodne z art. 21 ust. 1 pkt 32 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie polega bowiem na preferowaniu przeznaczenia wydatków, uzyskanych ze sprzedaży jednej nieruchomości, na zakup drugiej .

Kredyt jest w tym przypadku jedynie pośrednią formą realizacji tego celu. Nie można natomiast, w ramach zwolnienia podatkowego z normy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznawać przypadków, gdy środki ze zbycia nieruchomości są wydatkowane na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tej samej nieruchomości.

Celem ustanowienia powyższego zwolnienia jest bowiem preferencyjne potraktowanie przychodów przeznaczonych na nowe cele mieszkaniowe, a nie udzielanie pomocy w spłatach należności związanych z wcześniejszym zakupem nieruchomości, której podatnik właśnie się pozbył.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, że :

1/. Niesporne w sprawie jest wybudowanie przez Pana na gruncie Skarbu Państwa ze środków własnych w latach 1977-1984 budynku. Jednak dopiero w roku 2003 na mocy aktu notarialnego nastąpiło przeniesienie prawa własności nieruchomości (zabudowanej działki gruntu).

Zgodnie z zasadą art. 46 i następnych Kodeksu cywilnego do części składowych gruntu należą w szczególności budynki trwale związane z gruntem, a część składowa gruntu nie może być odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Zatem nabycie prawa własności nieruchomości budynkowej przez jej wybudowanie jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy budujący jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym gruntu ( w omawianej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca).W świetle powyższego – bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży tj. od końca 2003r.

2/. Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nie uprawnia do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie – postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Pana własne stanowisko w sprawie – nie jest prawidłowe.