Spółka "X" wnosi zapytanie, czy przekazana w 2004 r. kwota 249.958,16 zł. na rzecz Spółki "Y"stanowiąca równowartość wynagrodzenia wraz z narzutami pracowników jest kosztem uzyskania przychodów w Spółce "X"w roku 2004 r


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I/3.415-3/2005

Hasła tematyczne: wynagrodzenia, pracownik, urlop, wypoczynek, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Z treści złożonego zapytania, wynika iż Spółka "X" mająca siedzibę pod adresem K. prowadziła działalność w 2004 r. w miejscu siedziby oraz w P., dzierżawiąc tam majątek oraz zatrudniając około 50% pracowników całej Spółki.

W dniu 30 czerwca 2004 r. na Zgromadzeniu Wspólników Spółki "X" podjęto Uchwałę o zaprzestaniu działalności w zakładzie nr 2 w P. pozostawiając sposób likwidacji działalności Zarządowi Spółki.

Zarząd Spółki "X" w dniu 31 lipca 2004 r. spisał porozumienie ze Spółką "Y" dotyczącą przejęcia przez Spółkę części zakładu pracy w myśl art. 23 parag. 1 Kodesu Pracy.

Zgodnie z pkt 5 porozumienia Spółka "X" przekazała Spółce "Y" prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi w zakładzie nr 2.

W myśl zawartego pkt 6 porozumienia z dnia 31 lipca 2004 r. Spółka "X" ustaliła stan faktyczny na dzień 31 lipca 2004 r. w zakresie należnych, niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych przysługujących przekazywanym pracownikom na podstawie art. 23 parag. 1 Kodeksu Pracy.

Zgodnie z pkt 6 porozumienia Spółka "X" zobowiązała się wypłacić na rzecz Spółki "Y" kwotę w wysokości 250.000,00 zł. stanowiącą równowartość wynagrodzenia wraz z narzutami za niewykorzystane na 31 lipca 2004 r. urlopy wypoczynkowe pracowników przekazanych Spółce "Y".

Stosownie do przepisu art. 23 (1) § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2004 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 240, poz. 2407), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Z treści przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wynika iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W będącej przedmiotem zapytania sprawie Spółki, udokumentowane zostały jedynie dwie okoliczności:
1) wynikający z pkt 6 porozumienia Spółki "X" obowiązek – zapłaty na rzecz firmy "Y" kwoty określonej jako rekompensata za niewykorzystane urlopy pracowników, którzy zostali przekazani na mocy porozumienia,
2) fakt przekazania tej kwoty w roku 2004 r.

Jak wynika z cytowanego wyżej przepisu kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 powołanej wyżej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością oraz to, iż jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Istotny jest również fakt, iż pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu na dany rok kalendarzowy najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego. Okres ten jeszcze nie upłynął. Nie można więc wykluczyć, że urlopy w 2004 r. zostaną jeszcze pracownikom udzielone do końca marca 2005 r. Brak jest więc przesłanek do przyjęcia za udowodnienie, że opisane w pkt 6 porozumienia, kwota była lub będzie wykorzystana zgodnie z jego treścią.

Niezależnie od powyższego należy podnieść, że Spółka "X" w żaden sposób nie wykazała związku przekazanej kwoty z osiągniętym lub planowanym przychodem. Z okoliczności sprawy wynika, iż bardziej uprawniony jest wniosek wiążący tę kwotę z pozbyciem się przez podatnika jednej ze swych jednostek organizacyjnych i rezygnację z przynoszonego przez nią przychodu.

Wszelkie wydatki pracownicze na rzecz przkazanych pracowników po 01 sierpnia 2004 r. wiązać należy z ewentualnym przychodem osiąganym przez firmę "Y".

Na podstawie przedstawionego przez Spółkę "X" stanu faktycznego, w związku z powołanymi wyżej przepisami, stwierdza się, iż Spółka nie ma podstaw do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów kwoty 249.958,16 zł. stanowiącej równowartość wynagrodzenia wraz z narzutami za niewykorzystane na dzień 31 lipca 2004 r. urlopy wypoczynkowe pracowników przekazanych Spółce "Y".