Firma zamierza kupić budynek murowany o powierzchni całkowitej 2.132 m2, zbudowany w 1966 r., w 1999 r. został zakończony remont stanowiący 31,33% wartości budynku, a sprzedawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tyc


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/2/2005/PP2/7/05

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, towar używany, nabycie nieruchomości, budynek używany, sprzedaż budynków

Kategoria:

Szkoła zamierza zakupić budynek murowany o powierzchni całkowitej 2132 m2, powierzchni użytkowej 1140 m2. Budynek zostały wybudowany w 1966 r., a jego pierwotna wartość wyniosła 231.913,49 zł. Po przeszacowaniu 30.04.1998 r., wartość brutto budynku wyniosła 740.328,02 zł. We wniosku jednostka podnosi, iż 24.10.1999 r., został zakończony remont w/w budynku na kwotę 231.991,26 zł., co stanowiło 31,33% wartości budynku, a sprzedawca miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków.

Zdaniem jednostki zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – art. 43 pkt 6, przy zakupie w/w budynku nie należy naliczać podatku VAT, ponieważ od remontu minęło już 5 lat.
W przedstawionym zapytaniu jednostka pyta czy kupując w/w budynek musi zapłacić podatek VAT.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania jednostki, Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

W wykazie czynności zwolnionych z VAT, określonych w art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) towary używane zdefiniowane zostały jako:
– budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,
– pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres użytkowania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dostawa towarów używanych korzysta ze zwolnienia z VAT pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części, będących przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zwolnienia od podatku dostaw towarów używanych nie stosuje się do dostawy towarów w postaci budynków, budowli i ich części jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
– miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,
– użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, warunek, o którym mowa powyżej, czyli upływ pięcioletniego okresu od wybudowania budynku, został spełniony. Art. 43 ust. 6 nie znajduje zastosowania, gdy podatnik poniesie dające mu prawo do odliczenia podatku – wydatki na ulepszenie obiektu przekraczające 30% jego wartości początkowej, jeżeli obiekt ten użytkował w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Naczelnik tut Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Jednostki w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. Sprzedaż tego obiektu będzie zatem zwolniona od VAT.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.