Czy podlegają zwolenieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, i czy należy w tym przypadku sporządzać informację PIT-8S i PIT-11


Autor: Urząd Skarbowy w Żorach

Sygnatura: PBI/2/415/3/05

Hasła tematyczne: Unia Europejska (Wspólnota Europejska), płatnik, stypendia, pomoc bezzwrotna, budżet państwa, pomoc finansowa

Kategoria:

W dniu 22.02.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 23.03.2005 r. tutejszy organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 31.03.2005 r. .

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1 , następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Gmina Miasta … w 2005 r. pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na sfinansowanie stypendiów studentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

Prezydent Miasta, jako wykonawca Uchwały Rady Miasta i płatnik przedmiotowych stypendiów w swoim stanowisku wyraża pogląd, że stypendia finansowane z tych źródeł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm,), odpowiednio w myśl przepisów:

1/ art. 21 ust. 1 pkt 46 – dla stypendiów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2/ art. 21 ust. 1 pkt 40b – dla stypendiów finansowanych z budżetu państwa.

Odnosząc się z kolei do kwestii sporządzania informacji podatkowych uważa, że należy sporządzić imienne informacje o wysokości wypłaconego stypendium, odpowiednio na formularzach:

1/ PIT-11 dla kwot wypłaconych stypendiów, finansowanych z funduszy strukturalnych,

2/ PIT-8S dla kwot wypłaconych stypendiów, finansowanych z funduszy z budżetu państwa.

Według stanu faktycznego dotyczącego roku 2005 Gmina Miejska Miasta … na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" pozyskała środki finansowe zarówno z budżetu państwa, jak i w formie bezzwrotnej pomocy, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Środki te w formie stypendiów przekazywane są studentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu xxx, zgodnie z Regulaminem ich przyznawania i przekazywania, zatwierdzonym w drodze Uchwały przez Radę Miasta. Przedłożony Regulamin szczegółowo określa kryteria, zasady wysokość przyznawanych stypendiów.

Do stypendiów, w części finansowanych z budżetu państwa ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). W myśl tego artykułu wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizcje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł (z zastrzeżeniem ust. 10).

Wypłata tak sfinansowanych stypendiów odbywa się na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta, w oparciu o przyjęty regulamin, dlatego też uzyskany z tego tytułu dochód będzie wolny od podatku dochodowego na mocy cytowanego przepisu, przy spełnieniu określonych ustawą warunków.

Z kolei do stypendiów w części finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący o zwolnieniu z podatku – w celu realizacji programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, tak uzyskanych dochodów.

Obowiązek sporządzania informacji podatkowych o wypłaconych ww. stypendiach został również uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do płatników stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8S ) wynika z postanowienia art. 35 ust. 10. Przepis ten zobowiązuje do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli jednak płatnik, na wniosek podatnika, był obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40) informacji podatkowej PIT-8S nie sporządza się. Zatem w informacji PIT-8S należy wykazać wyłącznie kwoty stypendiów, których źródłem finansowania były pozyskane środki z budżetu państwa, do których wprost ma zastosowanie przywołany wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 40b, a które to stypendia spełniają jednocześnie ustawowe kryteria.

Odnosząc się do stypendiów w części finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i korzystających ze zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 46 – należy sporządzić imienną informację PIT-11 i również w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać ją podatnikowi i urzędowi skarbowemu – na podobnych zasadach jak PIT-8S, o czym stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że w obowiązujących formularzach PIT-11/8B oraz PIT-8S określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 224 poz. 2225) – stan prawny na 1.01.2004 r. – zawarte są odpowiednio opisane rubryki, odnoszące się wprost do przedmiotowych stypendiów.

W świetle przedstawionego powyżej uzasadnienia w odniesieniu do zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego wyrażone przez Pana Prezydenta stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia tj 2005 r.