Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac konserwatorskich, archeologicznych, budolwanych oraz renowacji


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów

Sygnatura: US38/443/102/2004/MK

Hasła tematyczne: usługi związane z kulturą, usługi konserwatorskie, renowacja, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), usługi budowlane

Kategoria:

Zgodnie z podanym stanem faktycznym Muzeum, jako właściciel zespołu pałacowo – parkowego, obowiązane jest uiszczać podatek od towarów i usług z tytułu:
– prac polegających na konserwacji i renowacji zleconych
– dyplomowanym konserwatorom, prac wykonywanych przez zewnętrzne instytucje pożytku publicznego w postaci badań archeologicznych,
– prac budowlanych realizowanych przez wykonawców z sektora prywatnego.
Ponadto Strona zauważa, iż świadczone przez nią usługi w postaci wystaw, archiwizowania i udostępniania ekspozycji, są objęte 7% stawką podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Towarami zgodnie z art. 2 pkt. 6 ww. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast z art. 8 ust. 1 w/w ustawy wynika, iż przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Z powyższego wynika, iż wszelkie świadczenie usług za odpłatnością podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Specyfikację dotyczącą stawki tego podatku lub zwolnienia od podatku zawiera m.in art. 41 w/w ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Muzeum zamierza świadczyć usługi konserwacji i renowacji, które zdaniem wnioskodawcy, sklasyfikowane są w zakresie kultury, i tym samym podlegają, na podstawie poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu według stawki 7%. Ponadto Muzeum stwierdza, iż działania przez nie podejmowane w postaci organizacji wystaw, archiwizowania i udostępniania ekspozycji są opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% (na podstawie poz. 156 i 157 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług).

Jednakże we wskazanej przez Stronę poz. 162 załącznika nr 3 do w/w ustawy mieszczą się usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub do praw artystycznego wykonania, nie zaś usługi konserwacji i renowacji.

Ponadto to w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) mieszczą się usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (objęte grupowaniem PKWiU ex 92) jako zwolnione od podatku od towarów i usług z wyłączeniami określonymi w tej pozycji.

Jednakże należy zwrócić uwagę, iż aby jednoznacznie stwierdzić, czy usługa renowacji i konserwacji jest usługą związaną z kulturą należy oprzeć się na klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Przy czym obowiązek właściwego zaklasyfikowania usług ciąży na Stronie.

Odnośnie zaś wykonywanych usług wystaw, archiwizowania i udostępniania ekspozycji, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, iż z poz. 156 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż stawce podatku w wysokości 7% podlegają min. usługi rozrywkowe pozostałe – wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10). Natomiast z poz. 157 załącznika nr 3 do ustawy wynika, iż opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7% podlegają usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą – wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw wymienionych w pozycji 48 i 49 ( PKWiU ex 92.5). A zatem, aby jednoznacznie stwierdzić, czy usługa wystaw, archiwizowania i udostępniania ekspozycji świadczona przez podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7% należy oprzeć się na klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, która to czynność ciąży na Stronie.

W przypadku problemów z właściwym zakwalifikowaniem danej usługi podatnik może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

W przedmiotowym zapytaniu Strona wnioskuje o uzyskanie potwierdzenia własnego stanowiska, iż badania i prace archeologiczne wykonywane przez zewnętrzne instytucje pożytku publicznego na zlecenie Muzeum podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie poz. 5 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, zaś prace budowlane wykonane przez wybranych przez Stronę wykonawców z sektora prywatnego są objęte 22% stawką podatku VAT.

Odnośnie powyższych kwestii Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego zauważa, iż z art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że organy podatkowe mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego podatnikowi w ich indywidualnych sprawach. Z uzupełnienia zapytania złożonego w dniu 28.06.2004r. wynika, iż czynności badań, prac archeologicznych czy budowlanych prowadzone będą przez inne podmioty, a nie przez Stronę. Zatem nie jest to indywidualna sprawa podatnika – czyli Muzeum i tym samym tut. organ podatkowy nie ma uprawnienia do udzielenia odpowiedzi.