Podatnik składa zapytanie dotyczące udzielenia informacji w sprawie sposobu rozliczenia dochodu uzyskanego z tytułu umowy o dzieło w ramach współpracy naukowej z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

Sygnatura: 1425/032/415/15/05/MJ

Hasła tematyczne: dochody uzyskiwane za granicą, prawa autorskie, koszty uzyskania przychodów, umowa o dzieło

Kategoria:

W dniu 11.03.2005r. złożył Pan w tut. Urzędzie Skarbowym pisemne zapytanie dotyczące udzielenia informacji w sprawie sposobu rozliczenia Pana dochodu uzyskanego z tytułu umowy o dzieło w ramach współpracy naukowej z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu oraz wskazania kursów, według których przelicza się przychody otrzymane z zagranicy.W złożonym wniosku wyjaśnia Pan, iż jest Pan pracownikiem naukowym Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. W ramach współpracy naukowej z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie (niem. Technische Universitat Berlin) podpisał Pan umowę, w ramach której jest Pan zobowiązany do wykonania dzieła polegającego na wynalezieniu metody, opracowaniu kryteriów i napisaniu modelu symulacyjnego służącego do celów badawczych. Za wyżej wymienioną pracę otrzyma Pan wynagrodzenie od Technische Universitat Berlin. Dzieło spełnia wymogi związane z prawami autorskimi w ramach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).W złożonym wniosku zadaje Pan następujące pytania:- w jaki sposób i według jakich stawek rozlicza się dochód z zagranicy za wyżej wymienione dzieło,- w jaki sposób i w jakiej wysokości następuje odliczenie kosztów uzyskania przychodu w wyżej wymienionej sytuacji,- według jakiego kursu przelicza się przychody otrzymane z zagranicy.We wniosku tym przedstawia Pan stanowisko, z którego wynika, że jest Pan zobowiązany do odprowadzenia 19% podatku do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego oraz do wypełnienia deklaracji PIT-53. Zdaniem Pana przychód w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłoszonych przez bank, z usług którego podatnik korzysta i mających zastosowanie przy kupnie walut. Z przedstawionego przez Pana we wniosku stanowiska wynika również, że dochód zostanie obliczony poprzez odjęcie od przychodu 50% kosztów uzyskania przychodu (prawa autorskie).

Rozpatrując powyższy wniosek Naczelnik Drugiego Skarbowego w Radomiu stwierdza co następuje:Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że podpisanie umowy współpracy naukowej z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie dotyczy działalności naukowej wykonywanej przez Pana osobiście. Tego rodzaju przychody zakwalifikowane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym.Zasadą polskiego prawa podatkowego wyrażoną w treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasada powyższa oznacza, iż osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.Powyższą zasadę stosuje się, zgodnie z art. 4a w/w ustawy o podatku dochodowym, z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.Zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody z osobiście wykonywanej działalności naukowej.Zaś z art. 14 umowy z dnia 14 maja 2003r. zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005r. Nr 12, poz. 90) wynika, iż dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba, że osoba ta dysponuje stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania swej działalności. Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność między innymi naukową.Zatem w sytuacji, gdy praca polegająca na realizacji dzieła, będzie wykonywana przez Pana w Polsce, dochody uzyskane przez Pana z tego tytułu, jako polskiego rezydenta, opodatkowane będą tylko w Polsce. Zleceniodawca niemiecki nie jest polskim podmiotem, a zatem nie ciążą na nim obowiązki płatnika określone w polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie pobiera on zatem zaliczek na podatek dochodowy.

Do dochodów uzyskanych przez Pana będzie miał więc zastosowanie art. 44 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt. 2 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. W myśl art. 44 ust. 3a w/w ustawy podatnicy uzyskujący dochody bez pośrednictwa płatników z tytułów określonych w art. 13 pkt. 2 są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-53). Zgodnie z art. 44 ust. 3a w/w ustawy za dochód z działalności wykonywanej osobiście uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, opłaconych w danym miesiącu.Jeżeli wymienione dzieło spełnia wymogi związane z prawami autorskimi, wówczas koszty uzyskania przychodów z tego tytułu określa się na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich wynoszą 50% uzyskanego przychodu.W przypadku uzyskiwania przychodu w walutach obcych, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody te przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Zatem stanowisko Pana zawarte w złożonym wniosku jest prawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w stanie prawnym obowiązującym w dacie złożenia przedmiotowego wniosku.