Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKWiU 01.41.12-00.00


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Sygnatura: PP/443-59-1-2/05

Hasła tematyczne: zagospodarowanie terenów zielonych, podatek od towarów i usług, usługi porządkowe, stawki podatku

Kategoria:

Postanowienie

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 15 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni – stwierdza, że stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2005 r. w kancelarii tutejszego Urzędu Skarbowego złożono wniosek Podatnika z dnia 15 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni PKWiU 01.41.12-00.00.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik zajmuje się świadczeniem usług porządkowych. W skład tych usług wchodzą czynności wykonywane wewnątrz budynku, w stosunku do których Podatnik stosuje stawkę w wysokości 22%, sprzątanie placów, chodników itp., dla których stosuje stawkę VAT w wysokości 7% oraz utrzymanie i konserwacja terenów zielonych, dla których zastosowano stawkę podatku VAT w wysokości 3%.

W związku z powyższym Podatnik zwraca się z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKWiU 01.41.12-00.00.

Zdaniem Podatnika stosowane przez niego do tej pory stawki podatku VAT są prawidłowe, więc w przypadku przedmiotowych usług zawartych w pytaniu należy zastosować stawkę w wysokości 3%.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosowanie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 cyt. ustawy o VAT. Dla celów aktualnie obowiązującej ustawy o VAT nadal zastosowanie ma Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm. Klasyfikacja ta od 1 maja 2004 r. została zastąpiona nową klasyfikacją PKWiU, jednak wyłącznie do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji i rachunkowości. Dla celów podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku dochodowego, w okresie do 31 grudnia 2005 r. zastosowanie ma "stara" klasyfikacja, co wynika z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie PKWiU (Dz. U. Nr 89, poz. 844). Do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do odpowiedniego grupowania są upoważnione wyłącznie odpowiednie organy statystyczne.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6 do ustawy z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Zatem jeżeli wykonywane przez Podatnika usługi zostały zakwalifikowane do usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych – PKWiU 01.41.12-00.00, które mieszczą się w grupie usług o symbolu PKWiU ex 01.04 usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt do dnia 30 kwietnia 2008 r. opodatkowane będą 3% stawką podatku VAT zgodnie z wyżej wymienionym przepisem ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika dotyczące opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych przedstawione w piśmie jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:
– iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia;
– interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).