W dniu 23.10.1998r. podatnicy zakupili działkę budowlaną, na której wybudowali budynek mieszkalny – budowę zakończyli w 2002r. W dniu 17.11.2004r. dokonali sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Czy przychód z tej sprzedaży podlega opodakow


Autor: Urząd Skarbowy w Kartuzach

Sygnatura: DF/415-1/05/RB

Hasła tematyczne: oświadczenia, przychód, opodatkowanie, sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

Z przedstawionej w piśmie sytuacji wynika, że w dniu 23.10.1998r. podatnicy zakupili działkę budowlaną, na której wybudowali budynek mieszkalny – budowę zakończyli w 2002r., w dniu 17.11.2004r. podatnicy dokonali sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Pismem złożonym dnia 05.01.2005r. podatnicy zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach o pisemne wyjaśnienie, czy przychód uzyskany ze sprzedaży działki wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem podatników osiągnięty przychód jest wolny od 10% zryczałtowanego podatku dochodowego z uwagi na to, że właścicielami działki podatnicy byli ponad 5 lat kalendarzowych.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, że źródłem przychodów jest – z pewnymi zastrzeżeniami – m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Prawo podatkowe, a w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji nieruchomości. W tej sytuacji należy się odnieść do przepisów art. 46-48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny ( Dz.U nr 16, poz. 93 z późn.zm.), z których wynika, że budynek trwale związany z gruntem, jako część składowa gruntu, nie może być odrębnym przedmiotem własności. Sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego.

Powołany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) wyżej cyt. ustawy mówi o sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Nie rozdziela więc sprzedaży gruntu od sprzedaży budynku stanowiącego jego część składową. Nie wymienia także sprzedaży budynku jako odrębnego źródła przychodu.

Nabycie gruntu nastąpiło w 1998 roku, zatem właścicielami nieruchomości byli podatnicy przez okres dłuższy niż pięć lat, gdyż bieg pięcioletniego terminu wyliczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpoczął się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie gruntu.

Mając na uwadze powyższe, tutejszy organ podatkowy stoi na stanowisku, że w przedstawionej przez podatników sytuacji osiągnięty przychód ze sprzedaży nieruchomości jest wolny od podatku dochodowego.