Czy bedzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT oddanie przez Gminę gruntu w wieczyste użytkowanie, na którym uprzednio dzierżawca gruntu postawił pawilon , który stał się własnością Gminy . Pawilon ma być sprzedany za równowartość ponie


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: PP-1-005/107/05

Hasła tematyczne: sprzedaż budynków, użytkowanie wieczyste

Kategoria:

Gmina oddała w wieloletnią dzierżawę grunt Spółce z o.o., która to na tym gruncie wybudowała pawilon handlowy. Obecnie Gmina zamierza oddać Spółce grunt w wieczyste użytkowanie , a pawilon, który stał się własnością Gminy, jako stale związany z gruntem ,sprzedać , za równowartość poniesionych nakładów na jego wybudowanie. Budynek ma ponad 5 lat, a Gminie nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT z tytułu jego wybudowania. Gmina zwraca się z zapytaniem czy czynności objęte tą umową będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem strony ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%, natomiast sprzedaż budynku, będzie korzystała ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Przedstawione do potrącenia nakłady na wybudowanie pawilonu nie są sprzedażą towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ podatkowy stwierdza , że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary zgodnie z art.2 pkt 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy o VAT rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie mieści się w zakresie definicji zawartej w art. 7 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie daje bowiem praw do rozporządzania gruntem jak właściciel, ani nie zostało wymienione pośród praw wskazanych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 8 ust.1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towarów, uznać należy, że jest ono świadczeniem usług, w rozumieniu art. 8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług , zwalnia się od podatku "dostawę towarów używanych , z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze".

Zgodnie z zapisem art. 43 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy " przez towary używane, o których mowa w ust.1 pkt 2 , rozumie się budynki i budowle lub ich części – jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat".

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy w stanie faktycznym wynikającym z pisma należy stwierdzić , iż sprzedaż pawilonu handlowego przez Gminę spełnia warunki towaru używanego i jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Natomiast oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy VAT.

Należy dodać, że zwrot nakładów ulepszających , jaki następuje po zakończeniu umowy najmu czy dzierżawy , jest sposobem rozliczenia się z tego rodzaju nakładów pomiędzy stronami. Jest to czynność cywilnoprawna dokonywana w celu realizacji roszczeń przewidzianych w art. 676 k.c.. Ten sposób rozliczenia się stron umowy najmu czy dzierżawy nie jest czynnością zrównaną ze sprzedażą towarów ani świadczeniem usług.

Reasumując należy stwierdzić, że rozliczenie wartości poczynionych nakładów, które ma miejsce pomiędzy stronami po zakończeniu umowy dzierżawy nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego .