Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało wystąpienie i zaprzestanie działalności gospodarczej małżonka z dotychczas prowadzonej działalności na imię obojga małżonków. Od 1991 roku prowadzimy wspólnie z ma


Autor: Urząd Skarbowy w Biłgoraju

Sygnatura: po/415-5/05

Hasła tematyczne: premia inwestycyjna, ulga inwestycyjna, utrata prawa do ulgi, działalność na imię obojga małżonków

Kategoria:

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Podatników z dnia 02-02-2005r. – dotyczącego wystąpienia i zaprzestania działalności gospodarczej jednego z małżonków z działalności prowadzonej na imię obojga – Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie pytających Podatników stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko, że prawo do nabytych i odliczonych przez występującego małżonka ulg i premii inwestycyjnych nie ulega żadnym ograniczeniom, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 02-02-2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatników o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie braku podstaw do utraty praw do ulgi i premii inwestycyjnej przez jednego z małżonków występującego z działalności prowadzonej dotychczas na imię obojga małżonków, w sytuacji gdy drugi małżonek nadal będzie prowadził tę samą działalność, a wystąpienie żony związane będzie jedynie ze zmianą wpisu w ewidencji działalności gospodarczej polegającą na wykreśleniu żony w związku z całkowitą rezygnacją z prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ma być dokonana przed upływem 3-letniego okresu od końca roku podatkowego, w którym zakończono korzystanie z odliczeń (2003r.)

Małżonkowie mogą prowadzić działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, w tym także na imię obojga, przy czym podstawowym wymogiem w tym wypadku jest, aby w ewidencji działalności gospodarczej wymienieni byli obydwoje małżonkowie (działalność zarejestrowana na imię obojga małżonków). Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 02-07-2004r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 173, poz. 1808), małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą na imię obojga począwszy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku są obowiązani do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców i zdecydowania w jakiej formie będą prowadzili działalność gospodarczą, tj. na imię jednego małżonka, w formie spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej.

Kwestie dotyczące prawa do ulgi i premii inwestycyjnej regulowały przepisy art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31-12-2000r., ponieważ ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104) zlikwidowała od dnia 01-01-2001r. prawo do odliczeń wydatków inwestycyjnych, zapewniając jednocześnie korzystanie z tych odliczeń na zasadzie praw nabytych do końca 2003 roku i zastrzegając jednocześnie, iż ewentualna utrata prawa do odliczeń następuje również na zasadach określonych w tym przepisie w brzmieniu obowiązującym na 31-12-2000r. Zgodnie z art. 26a ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy tracą prawo do odliczeń wydatków inwestycyjnych jeżeli przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym skorzystali, a w przypadkach określonych w art. 26a ust. 10 i 11 pkt. 1 – w którym zakończyli korzystanie z odliczeń min. zawiadomią urząd skarbowy o likwidacji działalności gospodarczej.

Dokonana zmiana dotychczasowej działalności prowadzonej przez małżonków na imię obojga – na działalność prowadzoną przez jednego z nich – nie stanowi likwidacji firmy, bowiem będzie ona nadal prowadzona, tyle tylko, że przez jednego z małżonków, a rezygnacja żony z działalności gospodarczej nie powoduje likwidacji firmy w sensie podatkowym, natomiast bezspornie oznacza likwidację działalności gospodarczej przez żonę w sensie źródła przychodów.
W przypadku działalności prowadzonej na imię obojga małżonków prawo do ulgi inwestycyjnej przysługuje każdemu małżonkowi, który poniósł nakłady inwestycyjne – do wysokości tych wydatków. Należy pamiętać, iż to nie firma prowadzona na imię obojga małżonków lecz każdy z małżonków jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. I to właśnie małżonkowie, a nie firma, korzystali z ulg inwestycyjnych, które są prawem o charakterze podmiotowym i przysługują wyłącznie podatnikowi ponoszącemu wydatki inwestycyjne. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez żonę (likwidacja przez nią działalności) przed upływem okresu wymaganego do zachowania przez nią prawa, bez względu na sposób rozliczenia między małżonkami – ale, gdy składnik majątku, z którym była związana ulga pozostaje w firmie prowadzonej dalej przez samego męża – pozbawia ją prawa do ulgi i powoduje konieczność korekty rozliczeń podatku.

Zmiana spowodowana wystąpieniem żony z działalności prowadzonej na imię obojga małżonków nie skutkuje utratą prawa do ulg i premii inwestycyjnej przez prowadzącego nadal działalność męża, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31-12-2000r.

Zatem stwierdzenie pytających podatników, iż nie ulegają żadnym ograniczeniom nabyte i odliczone ulgi i premie inwestycyjne w stosunku do małżonka ustępującego (który jest zobowiązany do powiadomienia właściwego organu podatkowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności) jest nieprawidłowe. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie organ podatkowy przypomina, iż interpretacja przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wątpliwości podatników co do obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego dokonana została postanowieniem z dnia 31-03-2005r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.