Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu poniesionych strat związanych z odchowem dostarczonych kurcząt złej jakości jest wolne od podatku dochodowego?


Autor: Urząd Skarbowy w Olsztynie

Sygnatura: US.II/PDF/415/38/2005

Hasła tematyczne: odszkodowania, ugody, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 04.04.2005 r. – uzupełnionym w dniu 18.04.2005 r. i 28.04.2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie uznania za wolne od podatku dochodowego otrzymane odszkodowanie z tyt. poniesionych strat związanych z odchowem dostarczonych kurcząt złej jakości

za nieprawidłowe.U z a s a d n i e n i e

W dniu 04.04.2005 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) złożyła Pani wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawiając w pkt 1 i 2 następujący stan faktyczny.

Od roku 1999 prowadzi Pani działy specjalne produkcji rolnej płacąc podatek dochodowy przy zastosowaniu norm szacunkowych.W dniu 27 lipca 1999 r. zakupiła Pani od Zakładów 37000 sztuk kurcząt o wartości 44. 462,90 zł.

Dostarczone pisklęta nie odpowiadały normom pod względem zdrowotności.

Nadmierne upadki piskląt oraz nie osiągnięcie przez brojlery odpowiedniego przyrostu masy, a także zbyt duże zużycie paszy spowodowały, że poniosła Pani szkodę w wysokości 56.021,83 zł obliczoną w wysokości różnicy pomiędzy wartością sprzedanych kurcząt (118.903,29 zł), a możliwą do uzyskania kwotą przy sprzedaży normalnej zdrowotności piskląt (187.725,12 zł) z uwzględnieniem mniejszego zużycia paszy (12.800 zł) i o zasądzenie tej kwoty zwróciła się Pani do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Po okresie 4-letniego prowadzenia sprawy sądowej w dniu 16.12.2004 r. została zawarta ugoda sądowa o zapłatę 42.000 zł, w 2 ratach po 21.000 zł do dnia 31.12.2004 r. i 31.01.2005 r., która wyczerpała wszelkie roszczenia pomiędzy stronami. Z tytułu wypłaconego w roku 2004 odszkodowania Zakład wystawił informację PIT-8C.

Zdaniem Pani kwota wypłaconego odszkodowania wolna jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza co następuje.

Stosownie do zapisu art. 471 Kodeksu Cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Granice obowiązku odszkodowawczego wyznacza art. 361 § 2 k. c., zgodnie z którym z braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono. Zapłata odszkodowania ma na celu zapewnienie całkowitej kompensaty uszczerbku, a wysokość szkody jest wyznacznikiem wysokości rozmiaru odszkodowania, a w każdym razie określa jego górną granicę. Redakcja art. 361 k. c. odzwierciedla zasadę restytucji, a ta nie dopuszcza do wzbogacenia się poszkodowanego na skutek uzyskania odszkodowania.

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stosownie do zapisu art. 9 ust. 1 – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Artykuł 21 cyt. ustawy o podatku dochodowym zawiera katalog odszkodowań wolnych od podatku dochodowego.

Powołany przez Panią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy nie ma tu zastosowania, bowiem wysokość otrzymanego odszkodowania, ani też zasady jego ustalenia – nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Właściwym jest tu art. 21 ust. 1 pkt 3b updf stanowiący, iż wolne od podatku dochodowego są: "inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

  1. (…),
  2. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono".

Otrzymane w wyniku ugody sądowej odszkodowanie – jest częścią różnicy pomiędzy wartością sprzedanych kurcząt, a kwotą, którą uzyskałaby strona, gdyby sprzedała pisklęta o normalnej zdrowotności (z uwzględnieniem mniejszej wartości zużytej paszy). W świetle powyższego otrzymane odszkodowanie dotyczy korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a zatem nie jest wolne od podatku dochodowego.

Ponieważ dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie art. 24 ust. 4-4e ustala Pani przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodów z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 podanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2003 r. w sprawie norm szacunkowych… (Dz. U. Nr 203, poz. 1970) – otrzymane odszkodowanie stanowi przychód z "innych źródeł" określonych art. 20 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym.

W świetle powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że stanowisko wnioskodawcy w przedstawionej kwestii jest nieprawidłowe i postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie zgodnie z zapisem z art. 222 wyżej cyt. ustawy – Ordynacja podatkowa winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Strona wnosząca zażalenie – stosownie do zapisu art. 169 § 2 Ordynacji podatkowej winna uiścić z góry opłatę skarbową w kwocie 5 zł na zażalenie oraz 0,50 zł od każdego