Czy środki pozyskane przez Spółkę, posiadającą status zakładu pracy chronionej, z tytułu ulg podatkowych, przekazane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również pozyskane środki trwałe, których zakup sfinansowany


Autor: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

Sygnatura: ZD/406-28/2/CIT/05

Hasła tematyczne: zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, uzyskanie przychodów, zakład pracy chronionej, amortyzacja

Kategoria:

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), postanawia się uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w tym wniosku, iż zarówno pozyskanie środków na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak i sfinansowanie z tych środków zakupu środka trwałego, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania.

W dniu 9.02.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka posiada status Zakładu Pracy Chronionej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Zgodnie z przepisami art. 33 ust. 2 ww. ustawy Spółka stworzyła Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: Fundusz, ZFRON) i zasila ten Fundusz środkami z ulg podatkowych przewidzianych przepisami ww. ustawy oraz w szczególności kwotami pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Działając na podstawie § 2 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999r. Nr 3, poz. 22 ze zm.), Spółka przeznaczyła część ww. środków ZFRON na zakup środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia środków do ewidencji środków trwałych rozpoczęła dokonywanie stosownych odpisów amortyzacyjnych. Spółka odliczyła przy tym od podatku VAT należnego VAT naliczony przy zakupie środków trwałych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 28.02.2005r., sporządzonym na wezwanie tutejszego organu podatkowego, Wnioskująca stwierdziła, iż opisany stan faktyczny miał miejsce w obecnie obowiązującym stanie prawnym, tj. dla jego oceny właściwe są przepisy podatkowe obowiązujące w dacie złożenia wniosku.

W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy środki pozyskane przez Spółkę z tytułu ulg podatkowych, przekazane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również pozyskane środki trwałe, których zakup sfinansowany został z tych środków (oraz związane z nimi odpisy amortyzacyjne) stanowią dla Niej przychód podlegający opodatkowaniu?

Podatnik przedstawił następujące stanowisko odnośnie powyżej opisanego stanu faktycznego:

Zdaniem Spółki, ani pozyskanie środków na ZFRON, ani sfinansowanie z nich zakupu środka trwałego nie powoduje powstania po stronie Spółki przychodu do opodatkowania.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zakłady pracy chronionej są obowiązane tworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i są jego dysponentami. Ogólne zasady tworzenia i przeznaczania środków Funduszu określa art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stosownie do art. 33 ust. 2 przywołanej ustawy, fundusz rehabilitacji tworzy się między innymi ze środków uzyskanych z tytułu zwolnień z podatków uzyskanych na podstawie art. 31 ust. 1 w części określonej w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b), z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z dotacji, subwencji, wpływów z zapisów i darowizn.

Rodzaje wydatków oraz szczegółowe zasady wykorzystania środków Funduszu (ZFRON) określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż utworzony przez Nią Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zasilają środki pochodzące z ulg podatkowych oraz w szczególności z kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jednocześnie, zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Spółka przeznaczyła część środków ZFRON na zakup środków trwałych i rozpoczęła dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych.

Tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż w przypadku, gdy środki uzyskane dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzą ze zwolnień podatkowych Spółki oraz z pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wówczas stanowią one środki własne Podatnika. Przepisy cytowanej powyżej ustawy narzucają jedynie warunki gromadzenia tych środków na Zakładowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ich przeznaczenia.

Pojęcie przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu określają przepisy art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W przepisach tych określono, że za przychody uważa się między innymi przychody faktycznie otrzymane oraz przychody należne. Wymienione w art. 12 ustawy podatkowej rodzaje przychodów nie zawierają w swym katalogu ulg z tytułu zwolnień podatkowych oraz kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które zasilają utworzony przez Spółkę Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Regulacje art. 12 ustawy podatkowej nie zawierają także w katalogu przychodów, sfinansowanych z przedmiotowego Funduszu, zakupów środków trwałych, jak również dokonywanych od tych składników majątku odpisów amortyzacyjnych.

Wobec tego, iż zarówno pozyskanie środków dla Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze zwolnień podatkowych i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również dokonanie ze środków Funduszu zakupów środków trwałych i odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych, nie zwiększają faktycznie otrzymanych przychodów Spółki oraz przychodów należnych, należy stwierdzić, że nie stanowią one przychodu podatkowego w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.