Czy wydanie przez organizatora przetargu specyfikacji przetargowej tj. istotnych warunków zamówienia publicznego za odpłatnością winno być opodatkowane podatkiem VAT


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/1543/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, dostawa, faktura VAT

Kategoria:

dot.: informacji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 26.07.2004 r. nr PP-II/443/21/04/KH w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, a Dyrektor Izby Skarbowej prostuje zawartą w niej ocenę prawną.

Zapytanie Akademii dotyczy:
– wysokości stawki podatku VAT na wydanie, w ramach organizacji przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PKWiU 80.30.12-00.00).

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia, iż do dnia 30 kwietnia 2004 r. zgodnie z poz. 19 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwolnione od podatku były usługi w zakresie edukacji (PKWiU 80).

Zatem wydanie specyfikacji w ramach przetargu (PKWiU 80) było zwolnione z podatku, na podstawie w/w regulacji.

W odniesieniu natomiast do stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 maja 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej informuje, iż zgodnie z poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwolnione są usługi w zakresie edukacji ( PKWiU ex 80).

Wydawanie specyfikacji w ramach przetargu mieści się, zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 06.10.2004 r. nr. OK.-5672/KU-607/12-8445/2004, w ramach działalności statutowej Akademii (PKWiU 80), w związku z tym czynność powyższa jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług również po dniu 30.04.2004 r.

Dodatkowo Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że od dnia otrzymania niniejszego pisma Akademia winna stosować ww. zasadyopodatkowania.