Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, w związku z zakupem którego podatnik korzystał z ulgi budowlanej, nie wystąpi obowiązek zwrotu kwot uprzednio odliczonych z tytułu jego zakupu?


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

Sygnatura: WP/415-021/05

Hasła tematyczne: ulga mieszkaniowa, zwrot podatku, sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 31.01.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwrotu kwot uprzednio odliczonych wydatków poniesionych z tyt. zakupu lokalu mieszkalnego w ramach tzw. ,,dużej ulgi mieszkaniowej" w przypadku sprzedaży lokalu na wolnym rynku

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik pismem z dnia 26.01.2005 r. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z pisma wynika, że w listopadzie 2001 roku zawarł Podatnik umowę dotyczącą budowy mieszkania w Gdańsku. Mieszkanie zostało przekazane do użytku w marcu 2002 roku. W związku z zakupem mieszkania korzystał Podatnik w latach 2001- 2002 z odliczenia od podatku z tyt. poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe w ramach, tzw. ,,dużej ulgi mieszkaniowej".

Z uwagi na konieczność zmiany miejsca zamieszkania i przeprowadzki do innego miasta Podatnik zamierza sprzedać w/w lokal.

Wątpliwości podatnika dotyczą czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zobowiązany do zwrotu kwot uprzednio odliczonych od podatku w ramach tzw. ,,dużej ulgi mieszkaniowej".

Zdaniem Podatnika w przypadku sprzedaży lokalu nie wystąpi obowiązek zwrotu kwot uprzednio odliczonych z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego.

Zagadnienie dotyczące zwrotu uprzednio odliczonej ulgi mieszkaniowej zostało zawarte w normie art. 27 a ust.13. Zgodnie z treścią tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r.), jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 i 2, a następnie:

  • wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
  • w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
  • po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem, gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
  • wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem, gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunek prowadzonym przez tę kasę,
  • przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne rozciągnięto moc obowiązującą przepisu art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w jego brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. również do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po 1 stycznia 2002 r.

Konstrukcja przepisu art. 27a ust. 13 wskazuje, iż przypadki w nim wymienione mają charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że wystąpienie innych okoliczności niż zakreślone w tym przepisem nie może stanowić podstawy do żądania dokonania przez podatnika zwrotu ulg mieszkaniowych wykorzystanych w latach wcześniejszych.

Z tych też względów nie będzie Podatnik miał obowiązku zwrotu wykorzystanej wcześniej ulgi z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży, bowiem nie jest to zdarzenie wyspecyfikowane w art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. obligujące do jej zwrotu.

Zatem przedstawione stanowisko we wniosku jest prawidłowe.