Dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności pobierania opłat z tytułu rozprowadzania kart drogowych


Autor: Urząd Skarbowy w Kłobucku

Sygnatura: NUS-MOP/443-11/05

Hasła tematyczne: prowizje, winiety, stawki podatku, opłata drogowa, podatek od towarów i usług

Kategoria:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw silnikowych i gazów.

Na podstawie zawartego porozumienia Nr 16/2004 z Biurem Obsługi Transportu Międzynarodowego, będącym gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Infrastruktury, podatnik pośredniczy w pobieraniu opłat za przejazd po drogach krajowych (jest tzw. dystrybutorem). Karty opłaty pobierane są z Biura na podstawie tzw. "dokumentu wydania". Dystrybutor pobiera opłaty wyłącznie w punktach dystrybucji, w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych.

Dystrybutor z tytułu pobierania opłat otrzymuje prowizję, która jest potrącona z kwot pobranych opłat, zaś pozostałą kwotę obowiązany jest przekazać na rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wniosku podatnik załączył pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych w sprawie zakwalifikowania ww. usług do grupowania PKWiU 74.84.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych".

Zdaniem podatnika czynności pobierania opłat w transporcie drogowym, czyli tzw. rozprowadzanie winiet, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
– transakcje sprzedaży winny być zatem dokumentowane notami obciążeniowymi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Przez dostawę (art. 7 ust. 1 ustawy) rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Towarami, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty – art. 2 pkt 6 ustawy.
Karta drogowa w swej istocie jest dokumentem potwierdzającym wywiązanie sięz obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm), nie wypełnia zatem definicji towaru określonej w cytowanym przepisie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.
Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.
W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym podatnik jest podmiotem uprawnionym do pobierania opłat w transporcie drogowym, czyli do rozprowadzania winiet.
Jak wynika z art. 44 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, jednostki, do których zgodnie z przepisami tej ustawy, może być wnoszona opłata za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, otrzymują prowizje od pobranych opłat.
Dystrybucja kart opłaty drogowej nosi zatem znamiona działalności usługowej.
Dla celów poboru podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. W świetle stanowiska organu statystycznego, uprawnionego do klasyfikowania towarów i usług, tj. Urzędu Statystycznego w Łodzi – Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych, działalność polegająca na dystrybucji kart opłaty drogowej (tzw. winiet), pobieranej na podstawie ustawy o transporcie drogowym, mieści się grupowaniu PKWiU 74.84.14-00.00 "Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych".
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniem przedmiotowym od podatku VAT jest świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 4.
Ze zwolnienia korzystają również czynności wymienione w przepisach § 8, § 9, § 10 i § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).
Usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości, z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, nie zostały wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, ani też przepisach cytowanego rozporządzenia, co oznacza, że nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku VAT.
Otrzymana prowizja z tytułu sprzedaży kart opłaty drogowej podlega zatem opodatkowaniu, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, na zasadach ogólnych według podstawowej stawki 22%.
Zatem w opinii tut. organu podatkowego stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu jest nieprawidłowe.