Czy refudowanie przez PFRON kosztów osobowych pracodawcy nie będącego zakładem pracy chronionej, tj. części wynagrodzień i składek, stanowi przychód z działalności opodatkowany podatkiem dochodowym


Autor: Urząd Skarbowy w Kutnie

Sygnatura: I-423/3/05

Hasła tematyczne: zakład pracy, składki, wynagrodzenia, uzyskanie przychodów, refundacja

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03. 2005r. (data wpływu 23.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:uznać stanowisko Spółdzielni za prawidłowe.

Pojęcie przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu jest określone w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 pkt 1 wspomnianego przepisu przychodami takimi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze. Z kolei art. 12 ust. 4 pkt 6a cyt. ustawy stanowi, że do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zatem wydatek zwrócony w następnym miesiącu , uprzednio zaliczony do kosztów uzyskania powiększa przychody podatnika.

W świetle powyższego dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych pomniejsza koszty uzyskania przychodu, jeżeli wypłata pracownikom i refundacja nastąpiły w tym samym miesiącu.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).