Jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie na demontaż płyt azbestowych, załadunek płyt azbestowych, demontaż i załadunek płyt azbestowych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

Sygnatura: IIUSpp/443-80/87a/69/05/JR

Hasła tematyczne: stawki podatku

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonymw dniu 25.02.2005 r. (uzupełnionym w dniu 16.03.2005 r.) wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, rozstrzygając kwestię wysokości stawki podatku VAT na roboty budowlano-montażowe

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stwierdza, iż stanowisko przedstawione przez Pana w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

STAN FAKTYCZNY

Jak wynika z treści wniosku świadczy Pan usługi, których przedmiotem jest demontaż płyt azbestowych (symbol PKWiU 45.11.11.00.10), załadunek płyt azbestowych (symbol PKWiU 45.11.22.00.00) oraz demontaż i załadunek płyt azbestowych (symbol PKWiU 45.11.11.00.10). Usługi te wykonywane są w budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz przemysłowych.W oparciu o przedstawiony stan faktyczny wystąpił Pan z pytaniem, jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do wykonywanych robót budowlano-montażowych?

STANOWISKO PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

Zdaniem Pana należy stosować stawkę VAT 0% w odniesieniu do wykonywanych robót budowlano-montażowych polegających na demontażu płyt azbestowych, załadunku płyt azbestowych oraz demontażu i załadunku płyt azbestowych.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Konstrukcja wielu przepisów ustawy VAT wskazuje, iż wszelkie preferencje w stawce VAT uzależnione są od zaklasyfikowania danego towaru/usługi do właściwego grupowania statystycznego (symbol PKWiU).

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w myśl art. 146 ust. 2 cytowanej ustawy, należy rozumieć roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Obiektami budownictwa mieszkaniowego natomiast, stosownie do art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, są budynki mieszkalne rodzinne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż na podstawie powołanego wyżej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT do usług wykonywanych w obiektach zaliczanych do budynków mieszkalnych, wymienionych w art. 2 pkt 12 tej ustawy, ma zastosowanie stawka 7%, natomiast usługi wykonywane w budynkach gospodarczych i przemysłowych, tj. obiektach nieobjętych w/w symbolem Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, podlegają opodatkowaniu stawką 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.