Dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu rozprowadzania kart drogowych


Autor: Urząd Skarbowy w Kłobucku

Sygnatura: NUS-MOP/415-8/05

Hasła tematyczne: przychody należne, prowizje, opłata drogowa, umowa pośrednictwa

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.l4a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłobucku stwierdza, że stanowisko pana …, przedstawione we wniosku z dnia 31 stycznia 2005 r., który wpłynął do tut. organu w dniu 1 lutego 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu rozprowadzania kart drogowych, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kłobucku wpłynął wniosek z dnia 31 stycznia 2005 r. pana … o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 22 marca 2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek zostały uzupełniony w dniu 19 i 29 kwietnia 2005 r. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw silnikowych i gazów. Na podstawie zawartego porozumienia Nr 16/2004 z Biurem Obsługi TransportuMiędzynarodowego, będącym gospodarstwem pomocniczym Ministerstwa Infrastruktury, podatnik pośredniczy w pobieraniu opłat za przejazd po drogach krajowych (jest tzw. dystrybutorem). Karty opłaty pobierane są z Biura na podstawie tzw. "dokumentu wydania". Dystrybutor pobiera opłaty wyłącznie w punktach dystrybucji, w wysokości zgodnej z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych. Dystrybutor z tytułu pobierania opłat otrzymuje prowizję, która jest potrącona z kwot pobranych opłat, zaś pozostałą kwotę obowiązany jest przekazać na rachunek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdaniem podatnika nabyte karty drogowe należy przyjąć do ewidencji magazynowej, wydanie karty w cenie nabycia należy uznać za koszt uzyskania przychodu,natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży uznać jako przychód z działalności na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. W przedmiotowej sprawie przychodem z tytułu działalności gospodarczej będzie kwota prowizji wynikającej z zawartego porozumienia . Treść zawartego z podatnikiem porozumienia oraz uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. Nr 150, poz. 1684 ze zm.) wskazują, że działalność podatnika polega na pobieraniu opłaty drogowej na zlecenie uprawnionego podmiotu, nie jest to zatem działalność handlowa, a to oznacza, że nie jest zasadne ewidencjonowania po stronie kosztów zakupu kart oraz po stronie przychodów wg nominalnej ceny sprzedaży (karty nie są sprzedawane, a jedynie są przekazane na podstawie dowodu wydania). Taki sposób ewidencjonowania dotyczy bowiem zakupu i sprzedaży towarów handlowych.W tej sytuacji przychodem podatnika jest wyłącznie prowizja, której wysokość i sposób rozliczenia regulują przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (jedn. tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.), a więc wynikające wprost z przepisów prawa. Zatem w opinii tut. organu podatkowego stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu jest nieprawidłowe.