Kto jest zobowiązany do opodatkowania usługi transportowej w sytuacji gdy polski podmiot zleca polskiemu przewożnikowi dokonanie transporu towarów z Niemiec do Polski?


Autor: Urząd Skarbowy w Cieszynie

Sygnatura: PP/443/I-35/05

Hasła tematyczne: obowiązek podatkowy, usługi transportowe, dostawa wewnątrzwspólnotowa

Kategoria:

POSTANOWINIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz.U.Nr 8, poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko Pana X – przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2005r. (02.03.2005 data wpływu do tut. Urzędu ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwestii opodatkowania wewnątrzwspólnotowej usługi transportu jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 02.03.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W dniu 25.03.2005 organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 05.04.2005 r.

Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że Pan X w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zleca polskiemu przewoźnikowi dokonanie wewnątrzwspólnotowej usługi transportu. Towary transportowane są z Niemiec do Polski .

W związku z powyższym podatnik sformułował pytanie – kto jest zobowiązany do opodatkowania usługi transportowej w sytuacji gdy na jego zlecenie polski przewoźnik dokonuje transportu towarów z Niemiec do Polski.

Zdaniem podatnika w przypadku podania przez zleceniodawcę numeru identyfikacji podatkowej VAT UE w tym przypadku VAT PL, świadczący usługę jest zwolniony z naliczania podatku (wystawi fakturę podając wartość usługi bez podatku) a zlecający usługę winien wystawić fakturę wewnętrzną i opodatkować usługę transportu wg 22%stawki.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz przepisów prawa podatkowego, odnoszących się do tego stanu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza :

Ogólna zasada dotycząca opodatkowania usług transportowych zawarta została w art. 27 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28.

W myśl art. 28 ust. 1 cytowanej ustawy – w przypadku transportu towaru, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch państw członkowskich, zwanego dalej "wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów", miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna, z zastrzeżeniem ust. 3. Zgodnie z ust. 3 – w przypadku gdy nabywca usługi o której mowa w ust. 1 i 2, podał dla tej czynności świadczącemu wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Zatem biorąc pod uwagę treść wyżej cytowanych przepisów oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika stwierdzić należy ze obowiązek podatkowy z tytułu wewnatrzwspólnotowej usługi transportu w przedmiotowym przypadku spoczywa na przewoźniku:

* w przypadku gdy nabywca usługi nie podał dla tej czynności przewoźnikowi (usługodawcy) numeru identyfikacji podatkowej dla potrzeb VAT nadanym w tym przypadku przez Polskę – wówczas zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy, usługa została wykonana na terytorium Niemiec i tam musi być przez świadczącego usługę opodatkowana wg obowiązujących tam stawek przy jednoczesnym zarejestrowaniu się na terenie Niemiec

* w przypadku gdy nabywca usługi (mający tak jak przewoźnik siedzibę w Polsce) zidentyfikował się dla tej usługi jako czynny podatnik podając nadany mu w Polsce numer identyfikacyjny – wówczas zgodnie z treścią art. 28 ust. 3 ustawy, miejscem świadczenia usługi jest terytorium Polski. W przedmiotowym przypadku usługa wykonywana jest na terytorium naszego kraju pomiędzy dwoma podmiotami polskimi. Zatem obowiązek podatkowy w przedmiotowym przypadku spoczywa na podmiocie świadczącym usługę tj. przewoźniku.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawca oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.