czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego (sieci cieplne), na które zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią koszt uzyskania przychodó


Autor: Urząd Skarbowy w Prudniku

Sygnatura: PD-I/423-2/2/MG/05

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, pożyczka, amortyzacja, umorzenie, zwolnienia przedmiotowe, przychód

Kategoria:

Działając na podstawie art.216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 05.04.2005r. wnioskiem Zakładu Jednoosobowa Spółka Gminy … spółka z o.o. z siedzibą w … w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity. Dz. U. Nr 54 poz.654 z 2000r. ze zm.) stwierdza, iż stanowisko zajęte w przedmiocie postawionego pytania – jest prawidłowe.

Z treści art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) wynika, że stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 05 kwietnia 2005r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Zakładu Jednoosobowa Spółka Gminy … spółka z o.o. z siedzibą w …. , w którym zwrócono się o potwierdzenie zajętego w sprawie stanowiska przedstawiając następujący stan faktyczny.

W czerwcu 2004r. Spółka uzyskała decyzje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w … datowane na dzień 22.06.2004r. Nr L.dz. …/04 i Nr L.dz. …/04 na mocy których nastąpiło częściowe umorzenie pożyczek: pierwszej wypłaconej na mocy umowy nr …. z dnia 29 … 2002r. na realizację zadania pn. "Likwidacja kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. … i budowa sieci cieplnej od punktu 20 do 37 i 44 przy ul. … wraz z przyłączeniem i węzłem cieplnym w … " – umorzenie wyniosło 44.500 zł oraz drugiej wypłaconej na mocy umowy nr …. z dnia 23 …. 2003r. na realizację zadania pn. "Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej o długości L=200mb przy ul. … w … " – umorzenie wyniosło 27.400 zł. Łączna kwota umorzenia wyniosła 71.900 zł.

Warunkiem umorzenia pożyczki -jak wskazuje Spółka – było przeznaczenie kwoty umorzenia na inne inwestycje ekologiczne (środki trwałe) aprobowane przez pożyczkobiorcę. Spółka swoje przedsięwzięcie zrealizowała w listopadzie 2003r. i była to budowa wewnętrznej instalacji w szkole nr 3 przy ul. … w … .

W swoim wniosku w związku z zaistniałymi wątpliwościami zwróciła się z następującym pytaniem:

-czy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego (sieci cieplne), na które zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w … stanowią koszt uzyskania przychodu?

Wyrażając swoje zdanie w sprawie Spółka stanęła na stanowisku, że amortyzacja środków trwałych, którą zrealizowano z zaciągniętej pożyczki tj. sieć cieplna przy ul. … stanowi koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, ponieważ jak stwierdza za pośrednictwem tych sieci realizowany jest przychód podatkowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w przedstawionym stanie faktycznym zauważa, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.Treść powyższego uregulowania, będącego w istocie klauzulą generalną, wskazuje, że ustawodawca świadomie użył pojęć niedookreślonych, dopuszczając ich elastyczne stosowanie w zależności od okoliczności faktycznych sprawy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje także pojęcia "poniesione", stanowi tylko, że warunkiem uznania kosztu za koszt podatkowy jest jego poniesienie przez podatnika w celu uzyskanie przychodów. Kosztami będą zatem zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Amortyzacja to prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych, których wartość nabycia nie zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Koszty te w stosunku do obiektów amortyzowanych występują, ale są rozłożone w czasie pod postacią odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacji podlegają określone ustawą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne a dokonuje się ich wg zasad określonych w art. 16a-16m tejże ustawy.

Generalnie obowiązuje zasada, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne. Jednak art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wprowadza odstępstwo od tej zasady, a mianowicie odpisy związane z wydatkami na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego odliczonym wcześniej od podstawy opodatkowania lub zwróconym w jakiejkolwiek formie nie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Celem tego przepisu jest unikanie możliwości podwójnego odpisywania, w przypadku, gdy podatnik uzyskał już zwrot wydatków.

Umorzenie części pożyczki oraz przeznaczenie jej na inne proekologiczne zadanie inwestycyjne polegające na budowie wewnętrznej instalacji w Szkole nr.. w … w ocenie tutejszego organu nie wpłynie na wysokość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, na które pierwotnie Spółka zaciągnęła pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w … .

Słusznie zatem Jednostka wskazuje, że amortyzacja tych środków trwałych będzie kosztem uzyskania przychodów na zasadach określonych w art.16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku informuje, że udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Przy tym należy także podkreślić, że interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (vide art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).