Czy usługi świadczone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ….polegającą na wykonaniu na zlecenie osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych, analiz mikrobiologicznych oraz wydawaniu i fizykochemicznych oraz wydawaniu opini


Autor: Urząd Skarbowy w Lipsku

Sygnatura: US-1447/NPR/443/3/05

Hasła tematyczne: umowa cywilnoprawna, usługi w zakresie badań i analiz, ochrona zdrowia

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku działając na podstawie : – art. 216, art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8,poz. 60 z 2005 r.) w związku z zapytaniem w trybie art. 14a-14d Ordynacj podatkowej opodatkowania usług z zakresu analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych prób wody oraz wydawania opinii sanitarnych świadczonych przez Powiatowa Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na podstawie umów cywilnoprawnych, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska podatnika p o s t a n a w i a uznać to stanowisko jako prawidłowe .

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna będąca Urzędem obsługującym organ władzy publicznej jakim jest Starostwo Powiatowe , zgodnie z art. 15 ust. 6 w/w ustawy w sytuacji wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych i wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być uznana za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna świadczy usługi dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych w zakresie analiz chemicznych i bakteriologicznych prób wody, pobieranie kału w kierunku nosicielstwa, badań schorzeń jelitowych oraz wydaje opinie sanitarne.Badania te świadczone są na podstawie wcześniej zawartych umów cywilnoprawnych i wykonywane są w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Zdaniem podatnika usługi te mieszczą się w klasyfikacji PKWiU pod Nr 85.14.18.00.00 o brzmieniu ,,Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane" i podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku dokonując pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w tej sprawie, zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.Nr 8, poz. 60 z 2005 r.jednolity tekst ) informuje :

art. 43 par. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku usługi wymienione w załączniku nr. 4 do w/w ustawy. W poz. 9 pod symbolem PKWiU ex 85 wymieniono jako zwolnione usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłaczeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85,2). Należy zauważyć iż w/w usługi pod symbolem PKWiU ex 85 zostały również ujęte w poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącej wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wys. 7%, zostały tu wymienione usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej -wyłącznie świadczone przez instytucje, których te usługi nie są zwolnione od podatku VAT.

Z uwagi na to, iż w poz. 9 załącznika nr 4 nie znalazły się inne (poza usługami weterynaryjnymi) ograniczenia zwolnienia w związku z treścią poz. 9 załącznika nr 4, oraz pkt. 2 objaśnień do załącznika nr 3 można stwierdzić, iż wszystkie usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKW i U ex 85 z wyjątkiem usług weterynaryjnych są obecnie zwolnione przedmiotowo od podatku i to bez względu na podmiot, który je wykonuje.Uwzględniając powyższe zdaniem organu podatkowego usługi świadczone przez Powiatową Stację-Epidemiologiczną zaliczane w klasyfikacji PKWiU do usług w zakresie zdrowia ludzkiego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane mieszczące się pod nr PKWi U 85.14.18.00.00, co odpowiada poz. 9 załącznika nr 4 PKWiU ex 85 na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy są zwolnione z podatku. Stanowisko własne podatnika wyrażone w zapytaniu uznaje się jako prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub jej uchylenia.

Na postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (Art. 236 par. 2 pkt.1 Ordynacji podatkowej)