Czy obrót z tytułu sprzedaży samochodu używanego na potrzeby prowadzonej działalności należy wyłączyć z obrotów ogółem przy ustalaniu struktury sprzedaży


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto

Sygnatura: PP-1/443 2-31/05/135 201/124/Czw

Hasła tematyczne: towar używany, struktura sprzedaży, środek trwały

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8. poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 25.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lipcu 2004 r. dokonała Pani sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej.
Wartość tej sprzedaży wyłączyła Pani z obrotów ogółem przy ustalaniu struktury sprzedaży za 2004 r. Dokonując zakupu samochodu nie pomniejszyła Pani podatku należnego o podatek naliczony.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 3 ze zm.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
W myśl ust. 2 i 3 jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Natomiast art. 90 ust. 5 ustawy stanowi, że do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3 (to jest towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych) używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

W liczniku ustalonej proporcji za 2004 r. uwzględnia się zatem obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia Kwoty podatku należnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust. 1, 8, 9 cyt. ustawy dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W mianowniku natomiast uwzględnia się całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, przy czym tak ustalony całkowity obrót pomniejsza się o wartość m. in.:
? obrotu z tytułu dostawy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Wobec powyższego tut. organ podziela stanowisko Pani, że ustalając obrót ogółem nie uwzględnia się obrotu z tytułu sprzedaży samochodu osobowego używanego na potrzeby prowadzonej działalności.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 163 ust. 2 cyt. ustawy, korekta kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91, za rok 2004 dotyczy okresu od dnia 1 maja 2004 r. do końca roku podatkowego.

W kwestii zastosowanego przez Panią zwolnienia w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy samochodu osobowego nadmienia się, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane w myśl art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy rozumie się pozostałe towary z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
– nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.