Czy mogę ubiegać się o zwolnienie z zapłacenia podatku ze sprzedaży nieruchomości jeżeli w okresie 2 lat nabędę nieruchomość o charakterze mieszkalnym w kraju należącym do Unii Europejskiej


Autor: Urząd Skarbowy w Giżycku

Sygnatura: US-I-1-410-3-19A/05

Hasła tematyczne: sprzedaż, zwolnienia przedmiotowe, nieruchomości

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku po rozpatrzeniu wniosku Pana D. S. z dnia 18.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest nieprawidłowe.UZASADNIENIE

Pan D. S. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z wnioskiem o wydanie interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego wątpliwości odnośnie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodu uzyskanego z opłatnego zbycia nieruchomości w przypadku wydatkowania tego przychodu na nabycie nieruchomości, położonej na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej.

Ponieważ przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej tj. nie dołączono do wniosku znaków opłaty skarbowej, organ podatkowy pismem z dnia 25.04.2005 r. Nr US-I-1-410-3-19/05 wezwał do ich usunięcia w terminie 7 dni, pouczając jednocześnie wnioskodawcę, że niewypełnienie tego warunku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Powyższe braki uzupełniono w dniu 27.04.2005 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pan D. S. jest właścicielem nieruchomości o charakterze mieszkalnym od 2002 roku, którą zamierza w najbliższym czasie sprzedać i nabyć nieruchomość o takim samym charakterze w kraju należącym do Unii Europejskiej. Zdaniem Pana D. S. w opisanej sytuacji, nie będzie Wnioskodawca zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami), źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.
Tak więc z chwilą sprzedaży przez Pana w 2005 roku nieruchomości nabytej w 2002 roku powstanie u Pana obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stosownie do treści art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodu z opłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, c nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Podatek uzyskany z ww. przychodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według zamieszkania podatnika.

    Zasady, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dokonania sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie wydatkowany na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ww. ustawy – tj. między innymi

  • na nabycie na terytorium RP budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem;
  • na nabycie na terytorium RP spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie;
  • na nabycie na terytorium RP gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych jest zainwestowanie uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych w zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, według stanu faktycznego sprawy na nabycie nieruchomości, na terenie kraju nie zaś poza jego granicami.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości od podatku dochodowego, w przypadku wydatkowania przychodu na zakup nieruchomości położonego na terenie Unii Europejskiej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku informuje ponadto, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia tj. na dzień złożenia wniosku oraz że nie jest ona wiążąca dla podatnika (płatnika, inkasenta) – wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy – zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej – prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 222 Ordynacji podatkowej.
Od wniesionego zażalenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł oraz po 0,50 zł od każdego załącznika.