Czy spółka z o.o., do której osoba fizyczna wniosła w formie aportu wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów, na mocy art. 91 ust. 9 ustawy o VAT traktowana jest jako następca prawny wniesionego aportem przedsiebiorstwa osoby


Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

Sygnatura: TP/443-21/05/II

Hasła tematyczne: aport, następstwo prawne, przekształcanie

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie :- art. 14a§1, 3 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( T. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 )

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2005 r. ) uzupełnionym pismem z dnia 29.03.2005 r. wyrażające się w twierdzeniu, iż spółka z o.o. , do której osoba fizyczna wniosła w formie aportu wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów , na mocy art. 91 ust. 9 ustawy o VAT traktowana jest jako następca prawny wniesionego aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, a zatem wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby fizycznej wnoszącej wkład.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.01.2005 r. Podatnik, złożył w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów m.in. w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia aportem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Z uwagi na właściwość miejscową Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald pismem nr BPI/071-137/05 z dnia 28.01.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2005 r. ) przekazał przedmiotowy wniosek do tut. organu podatkowego. W dniu 21.01.2005 r. Podatnik, złożył w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów m.in. w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesienia aportem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Z uwagi na właściwość miejscową Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald pismem nr BPI/071-137/05 z dnia 28.01.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2005 r. ) przekazał przedmiotowy wniosek do tut. organu podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu pomiarowego do ciśnienia tętniczego krwi. W związku ze znacznym rozwojem prowadzonej działalności Podatnik zamierza wnieść aportem całe swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo do istniejącej już spółki z o.o., w której Podatnik jest udziałowcem. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki aport w postaci przedsiębiorstwa ma pokryć wartość nowoutworzonych udziałów obejmowanych przez Podatnika. Podatnik wskazuje, iż przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie regulują przewidzianej w przepisach prawa podatkowego sukcesji praw i obowiązków przez spółkę z o.o. , do której osoba fizyczna wniosła aportem całe dotychczas prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo.

Zdaniem Podatnika spółka ta może być traktowana jako następca prawny wniesionego aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej na mocy przepisu art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług . Uzasadniając swoje stanowisko Podatnik powołuje się również na treść art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej stanowiącym, że przekazanie aportem przedsiębiorstwa do spółki może nie być uznawane za dostawę towarów , w razie jeżeli beneficjent będzie traktowany jako następca prawny przekazującego majątek.

Ustosunkowując się do stanowiska Podatnika wynikającego z przedstawionego stanu faktycznego, tut. organ podatkowy stwierdza co następuje:

W rozdziale 14 Działu III Ordynacji podatkowej uregulowano zasady przejmowania przez określone podmioty będące następcami prawnymi innych podmiotów , praw i obowiązków w zakresie zobowiązań podatkowych. Sukcesja w prawie podatkowym oznacza korzystanie przez następcę prawnego z określonych uprawnień związanych zarówno z wykonywaniem zobowiązań podatkowych , kształtowaniem treści stosunków zobowiązaniowych, czy też wykorzystywaniem ulg i zwolnień podatkowych poprzednika prawnego , nie do końca zrealizowanych. Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają szczegółowo praw i obowiązków przejmowanych w drodze sukcesji, co jednak nie oznacza, ze nie można ich traktować szeroko skoro mają to być prawa i obowiązki w ogólnym ich rozumieniu.

Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych określają przepisy art. 93-93a ww. ustawy OP. Pojęcie przekształcenia użyte zostało w art. 93a OP w odniesieniu do transformacji zarówno osób prawnych, jak i przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek nie mających osobowości prawnej. Są to przekształcenia w sensie prawnym , związane ze ściśle określonymi przypadkami, których wyróżnikiem jest zmiana formy prawnej przy zachowaniu tożsamości podmiotu.

I tak we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego o obowiązki przekształcanej osoby lub spółki wstępuje osoba prawna zawiązana ( powstała ) w wyniku łączenia się:- osób prawnych- osobowych spółek handlowych- osobowych i kapitałowych spółek handlowych( art. 93 §1 pkt 1,2,3 ustawy Ordynacja podatkowa ).Przepis §1 ww. artykułu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie :- innej osoby prawnej ( osób prawnych )- osobowej spółki handlowej ( osobowych spółek handlowych ) ( art. 93 §2 pkt 1,2 ustawy OP ).Zgodnie natomiast z art. 93 a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki wstępuje osoba prawna zawiązana ( powstała ) w wyniku:- przekształcenia innej osoby prawnej- przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnejPrzepis §1 stosuje się odpowiednio do :- osobowej spółki handlowej zawiązanej ( powstałej ) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej oraz spółki kapitałowej ( art. 93a§2 pkt 1 lit. a i b ustawy OP ) oraz- spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa ( art. 93a§2 pkt 2 ustawy OP ).

Zatem z literalnego brzmienia przepisów ustawy Ordynacja podatkowa nie wynika następstwo prawne nabywcy w przypadku wniesienia ( przystąpienia ) do istniejącej już spółki z o.o. przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Jednocześnie nie można uznać istnienia takiego następstwa w sytuacji wniesienia aportem przez osobę fizyczną swojego przedsiębiorstwa do spółki z o.o., na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu ( oddziału ), o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, korekta określona w ust. 1-8 dokonywana jest odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zakładu ( oddziału ).

Regulacja ta odnosi się jedynie do przypadku, gdy podatnik dokonujący zbycia przedsiębiorstwa dokonuje korekt podatku naliczonego odliczonego przez podatnika w poprzednim roku podatkowym zgodnie z art. 90 ust. 2-9 ustawy o VAT. Zatem z treści art. 91 ust. 9 wynika istnienie pewnego rodzaju następstwa, jednakże wyłącznie w odniesieniu do dokonania przedmiotowej korekty , a nie w odniesieniu ogółu praw i obowiązków zbywcy w zakresie podatku od towarów i usług.

Zatem w sytuacji wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki z o.o. na pokrycie nowoutworzonych udziałów, spółka z o.o. nie może być uznana w zakresie podatku od towarów i usług, za następcę prawnego wniesionego przedsiębiorstwa.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 19.01.2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 02.02.2005 r. ) uzupełnionym w dniu 29.03.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego na dzień jej wydania, a traci ważność w przypadku jej zmiany albo uchylenia przez organ odwoławczy lub z dniem zmiany przepisów w tym zakresie.