Czy podatnicy (wspólnicy, których udziały są umarzane) mają płatnikowi udowadniać fakt poniesienia kosztów nabycia/objęcja udziałów dokumentami źródłowymi, czy wystarczy złożenie przez każdego z nich spółce oświadczenia o wysokości po


Autor: Urząd Skarbowy w Augustowie

Sygnatura: US-III/423-KK-I-10/2005

Hasła tematyczne: dokumentowanie wydatków, obowiązek płatnika, umorzenie udziałów

Kategoria:

Pismem z dnia 15.04.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.04.2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 22.04.2005r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 25.04.2005r.) … sp. z o.o., zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka … ma zamiar w miesiącu maju bieżącego roku umorzyć część swoich udziałów, a wspólnikom (osoby fizyczne), którzy wyrazili na to zgodę wypłacić ustalone uchwałą wspólników wynagrodzenie.

Zgromadzenie Wspólników … sp. z o.o. w … w czasie swoich obrad w dniu 16.02.2005r. podjęło uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów spółki i powierzyło jej wykonanie zarządowi. Zarząd uchwałą w dniu 11.04.2005r. zatwierdził listę wspólników, których udziały będą umarzane wraz z ilością umarzanych udziałów.

Płatnik zadaje następujące zapytanie o wykładnię prawa podatkowego:Czy podatnicy (wspólnicy, których udziały są umarzane) mają płatnikowi udowadniać fakt poniesienia kosztów nabycia/objęcia udziałów dokumentami źródłowymi, czy wystarczy złożenie przez każdego z nich spółce oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów?

STANOWISKO PODMIOTU:Zdaniem podmiotu – podatnicy winni przedstawiać dokumenty źródłowe.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA:Z przepisów art. 41ust. 1 pkt 4, art. 42 ust. 1, w związku (m.in.) z art. 24. ust. 5, art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ wynikają (m.in.), obowiązki płatnika polegające na obliczeniu, pobraniu, zadeklarowaniu oraz wpłacie na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika (wspólnika) uzyskanego w związku z umorzeniem w danej spółce udziałów. Wobec powyższego również na płatniku spoczywa odpowiedzialność podatkowa z tytułu niepobranego lub pobranego a niewpłaconego podatku. Wskazują na to przepisy art. 30 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, które stanowią, iż płatnik, który nie wykonał nałożonych prawem podatkowym obowiązków obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, zgodnie z przepisami art. 30 § 1, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Powyższe obowiązki płatnika mają swe odzwierciedlenie w ustawie z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2002r. Nr. 76, poz. 694 z późn. zm./, która w art. 4 ust. 1 stanowi, iż jednostki obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zgodnie zaś z art. 4 ust. 3 pkt 2 tej ustawy rachunkowość jednostki obejmuje prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne oraz stan faktyczny w przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że oświadczenie podatnika nie spełnia warunków dowodu księgowego, zatem nie może ono stanowić podstawy do ustalania przez płatnika kosztów uzyskania przychodów podatnika. Zdaniem tutejszego Organu podatkowego – zważywszy w szczególności na fakt, iż spółka nie jest spółką giełdową – powinna posiadać wszelkie dokumenty dotyczące obrotu udziałami przez jej udziałowców. Niemniej jednak, o ile takich dowodów nie posiada winna żądać od wspólników dowodów (dokumentów źródłowych) związanych z poniesionymi przez podatnika wydatkami.

Nadmienia się, że niniejszej interpretacji dokonano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w w/w wniosku, bez analizy przedłożonych przez spółkę wraz z przedmiotowym wnioskiem dokumentów.