1. Czy zastosowanie art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wyliczenia dochodu wyodrębnionej organizacyjnie jednostki Spółki w Strefie w związku z §5 ust.2 roz-porządzenia Ministra Finansów z dnia 10.10.1997r. w sprawie sposobu i tr


Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

Sygnatura: BI/005-1107/04

Hasła tematyczne: zwolnienia przedmiotowe, specjalna strefa ekonomiczna

Kategoria:

Stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonmicznej, jak i poza jej obszarem. W granicach Strefy usytuowany jest zakład produkcyjny wraz z innymi istotnymi urządzeniami i instalacjami wykorzystywanymi w procesie produkcji. Poza terenem Strefy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, zakład uzdatniania wody, magazyny, warsztaty i składowiska, mieszkania zakładowe oraz biuro handlowe. Na terenie Strefy umiejscowiony jest także pion administracyjny, w skład którego wchodzi obsługa księgowa, kadrowa, prawna, dział personalny, obsługa informatyczna, rachunkowość.

Spółka dokonała wyodrębnienia pod względem organizacyjnym jednostki prowadzącej działalność wyłącznie na terenie Strefy. W konsekwencji, w ramach Spółki nastąpił podział zadań w zakresie jej podstawowej działalności na wykonywane w granicach Strefy i poza nimi.

Dla celów prawidłowego ustalenia przychodów, kosztów ich uzyskania oraz dochodu z działalności opodatkowanej i zwolnionej z podatku dochodowego, Spółka dokonuje wewnętrznego rozliczenia przychodów i kosztów przy pomocy metod przewidzianych dla ustalania cen transferowych. W tym celu Spółka dokonała ustalenia wszelkich przepływów wewnętrznych pomiędzy częścią Spółki działającą poza terenem Strefy oraz wyodrębnioną jednostką prowadzącą działalność w Strefie.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Ad.1) Zasady i zakres zwolnień od podatku dochodowego podmiotów podejmujących po dniu 01.01.2001r. działalność gospodarczą na terenie każdej ze specjalnych stref ekonomicznych wynikają z przepisów ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) oraz właściwego dla każdej ze stref, wydanego przez Radę Ministrów rozporządzenia ustanawiającego tę strefę.

Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 20 października 1994r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazane w powyższym przepisie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych zasady zwolnienia dochodów z działalności gospodarczej osób prawnych określone zostały w art.17 ust.1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), który stanowi, że wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie zaś z ust. 4 art. 17 ustawy z dnia 15.02.1992r. zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Przepisem wykonawczym dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 84, poz.909 ze zm.). Rozporządzenie to zostało zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. Nr 224, poz.2270).

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Strefy po dniu 01.01.2001r., mogą korzystać z pomocy regionalnej z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy – zgodnie z §3 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 14.09.2004r.

Z kolei stosownie do postanowień wynikających z §5 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art.25 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio (§5 ust.4 wym. rozporządzenia Rady Ministrów).

Uwzględniając powyższe w sytuacji występującej w Spółce, tj. gdy działalność gospodarcza prowadzona jest zarówno na terenie Strefy, jak i poza jej obszarem, do wzajemnych rozliczeń pomiędzy wyodrębnioną organizacyjnie jednostką a częścią Spółki poza Strefą odpowiednie zastosowanie ma przepis art.11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem w tym przypadku odpowiednie stosowanie art.11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. odnosić się będzie jedynie do możliwości zastosowania przez podatnika – przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego – metodologii cen transferowych uregulowanej w tym przepisie.

Co do zasady bowiem podatnicy mają swobodę w wyborze metodologii wyznaczania ceny w transakcjach wewnętrznych, tj. mogą korzystać z metod innych niż zdefiniowane przez przepisy podatkowe, gdyż te wiążą wyłącznie organy podatkowe. Istotnym jest tylko, aby rozliczenia wewnętrzne pomiędzy wyodrębnioną jednostką organizacyjną a częścią Spółki poza Strefą oparte były o zasadę cen rynkowych. Zastosowanie tej zasady sprowadza się – w realiach stanu faktycznego zaistniałego w Spółce – do porównania warunków transakcji zawieranych pomiędzy wyodrębnioną jednostką organizacyjną a częścią Spółki poza Strefą z warunkami transakcji zawartymi pomiędzy Spółką a podmiotem trzecim w porównywalnych okolicznościach, gdzie wyodrębniona jednostka organizacyjna i część Spółki poza Strefą traktowani są jako odrębnie działające podmioty. Efektem tego porównania jest ustalenie ceny rynkowej i przyjęcie tej ceny za właściwą dla rozliczeń wewnętrznych.

Przy ustalaniu ceny rynkowej podatnik może posłużyć się m.in. metodami wymienionymi w art.11 ustawy z dnia 15.02.1992r., ale nie stanowi to o jego obowiązku. Polskie przepisy podatkowe definiują bowiem metodologię, jaką w celu ustalenia cen rynkowych mogą wykorzystać władze skarbowe, dając jednocześnie prawo podatnikom do korzystania z tych metod.

Ponadto dla ustalenia prawidłowej wielkości dochodu zwolnionego od podatku dochodowego niezbędnym jest zidentyfikowanie przez podatnika wszystkich transakcji wewnętrznych pomiędzy wyodrębnioną organizacyjnie jednostką a częścią Spółki poza Strefą, a następnie ustalenie cen rynkowych odrębnie dla każdego rodzaju transakcji.

Ad. 2), 3), 4) Zgodnie z art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (…) na pisemne zapytanie podatnika (…) mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z kolei w myśl §3 powołanego art.14a Ordynacji podatkowej informacja, o której mowa w §1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego, z przytoczeniem przepisów prawa.

Mając na uwadze wyżej powołane unormowania prawne dokonanie oceny zasadności i prawidłowości zastosowanych przez podatnika metod do ustalenia cen rynkowych dla poszczególnych transakcji wewnętrznych występujących pomiędzy wyodrębnioną jednostką organizacyjną a częścią Spółki poza Strefą wykracza poza zakres uregulowania art.14a §1 Ordynacji podatkowej.

Skoro bowiem każda transakcja wewnętrzna powinna być analizowana indywidualnie, zarówno pod kątem ogólnej racjonalności jej zawarcia, jak również wyboru właściwej metody jej wyceny, to zbadanie prawidłowości zastosowanych przez podatnika metod jest możliwe wyłącznie w postępowaniu podatkowym (kontroli podatkowej) prowadzonym przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej.