Spółka jawna ,,X"" zamierza podpisać ,,umowę o świadczenie usług w zakresie wapomagania dystrybucji detalicznej i hurtowej"".Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki jawnej ,,X"" określonych usług. W zamian za świadczenie


Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

Sygnatura: IA415/8/2005

Hasła tematyczne: usługi marketingowe, dystrybucja (rozprowadzanie), koszty uzyskania przychodów

Kategoria:


Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów,zapłaty za wykonanie usług marketingowych,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podziela pogląd przedstawiony we wniosku z dnia 28.02.2005 r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 04.03.2005 r.).


Z przedstawionego w w/w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka jawna ,,X", której jest Pani wspólnikiem zamierza podpisać umowę partnerską o współpracy handlowej w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych według załączonego do w/w wniosku projektu ,,umowy o świadczenie usług w zakresie wspomagania dystrybucji detalicznej i hurtowej."Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki jawnej ,,X" określonych usług.

W zamian za świadczenie tych usług Usługodawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.Wynagrodzenie będzie kalkulowane jako procent obrotu towarami Spółki jawnej ,,X".Uważa Pani ,że w przypadku sfinalizowania w/w umowy, Spółka jawna ,,X" nabędzie odpłatnie usługi służące zwiększeniu:

  • sprzedaży produktów Spółki (zapewnienie wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej określonej ilości tych produktów),
  • rozpoznawalności marki przedmiotowej Spółki (Usługodawca zobowiązuje się do trwałego i widocznego oznakowania siedziby firmy i wszystkich jej oddziałów logo Spółki jawnej ,,X", aktywnego udziału w organizowanych przez Spółkę promocjach i innych działaniach marketingowych).

Nabycie tych usług będzie miało na celu zwiększenie konkurencyjności Spółki jawnej ,,X" na rynku, a to z kolei może prowadzić do zwiększenia przychodów Spółki.W związku z powyższym stoi Pani na stanowisku, że wydatki, które zostaną poniesione na wyżej opisane usługi mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki,bowiem pomiędzy nimi, a uzyskanym przychodem występuje związek przyczynowo-skutkowy (art. 22 ust. 1 wyżej powołanej ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle powyższego,tutejszy organ podatkowy stwierdza,że zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 przedmiotowej ustawy.

Z treści przytoczonego przepisu wynika,że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów to między tym wydatkiem, a osiagnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, sprowadzający się do tego, aby poniesienie wydatku miało lub mogło mieć wpływ na powstanie albo zwiększenie tego przychodu.Pod pojęciem marketingu należy rozumieć działania gospodarcze dotyczące sprzedaży,dystrybucji,reklamy,planowania produkcji i badań rynku.Wsród instrumentów marketingu wyodrębnia się związane z:

  • dystrybucją (kanały dystrybucji,organizacja fizycznego przepływu towarów),
  • aktywizacją sprzedaży (propaganda gospodarcza,reklama,public relations),
    oraz sam produkt, jego wyposażenie (opakowanie,oznakowanie) i cenę;oddziałują one na rynek wspólnie i są ze sobą powiązane, tworząc razem stale weryfikowaną i modyfikowaną kompozycję tzw.marketing-mix (Nowa encyklopedia powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN,tom4,Warszawa 1996r.,str.95).

Koncepcja marketingu zakłada,że konsument(nabywca) jest najważniejszy, a producent(sprzedawca) ma zaspokoić jego potrzeby.To założenie ma aspekt czysto praktyczny i wcale nie bezinteresowny,ma służyć celom firmy,czyli powodować wzrost popytu na dane dobra (usługi) i w rezultacie – wzrost zysku.W warunkach gospodarki rynkowej firmie stosującej marketing chodzi o to,żeby potrzeby klienta (nabywcy,konsumenta) zaspokoić w sposób lepszy niż zrobi to konkurencja.

Konkludując,uznać należy, że wydatek w postaci zapłaty za usługi marketingowe,choć nie jest bezpośrednio związany z osiąganym przez Spółkę przychodem,to jednak pośrednio ponoszony jest w celu jego potencjalnego osiągnięcia.W związku z powyższym przedmiotowy wydatek jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Nadmienia się, że zgodnie z art. 14a § 1 wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla określonego we wniosku stanu faktycznego i w stanie prawnym obowiązującym w dniu jej udzielenia, odstąpiono natomiast od oceny przedłożonego przez Panią projektu umowy, gdyż w/w przepis nie upoważnia organów podatkowych do dokonywania analizy umów.


Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.