Czy przychód uzyskany ze sprzedaży akcji uzyskanych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

Sygnatura: BD-F/415-16/05/p

Hasła tematyczne: masa spadkowa, zwolnienia przedmiotowe, sprzedaż akcji

Kategoria:

Dnia 21.01.2005r. Podatniczka złożyła w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapytanie dotyczyło opodatkowania kwoty przychodu ze sprzedaży akcji uzyskanych w drodze spadku.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, w dniu 03.04.2001r., postanowieniem Sądu Rejonowego, stwierdzono nabycie spadku po zmarłym ojcu, na mocy którego Podatniczka nabyła m. in. 1/3 część należących do spadku akcji pracowniczych. Z uwagi na fakt, iż wartość otrzymanego po ojcu spadku mieściła się w kwocie wolnej od podatku, podatek od spadków i darowizn nie został w stosunku do Podatniczki ustalony.
Należące do masy spadkowej akcje zostały przed śmiercią zdeponowane przez ojca Podatniczki na rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim. Dnia 28.12.2004r. Podatniczka wraz z pozostałymi spadkobiercami (matką i siostrą) złożyła w biurze maklerskim zlecenie sprzedaży akcji. Operacja została dokonana poprzez rachunek nieżyjącego ojca a uzyskana kwota podzielona odpowiednio pomiędzy uprawnionych spadkobierców.

W opinii Podatniczki, przychód ze zbycia pracowniczych akcji nabytych w drodze spadku po ojcu jest zwolniony z opodatkowania.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie postanowieniem z dnia 08.03.2005r. stanowisko strony uznał za prawidłowe.
Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, a także treści w/w postanowienia oraz odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia przepisów prawnych – stwierdzam, iż przedstawione wyżej stanowisko jest nieprawidłowe.

Wśród określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26. 07. 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) źródeł przychodów, wymienione zostały w punkcie 7 kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Za przychody z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 6 uważa się m. in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Dochodem z tego źródła przychodu jest osiągnięta w danym roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W przypadku sprzedaży akcji, do kosztów uzyskania zalicza się koszty związane ze sprzedażą tych akcji np. opłatę notarialną, opłatę skarbową, prowizję biura maklerskiego.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 updf). Na skutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1.01.2004r. (Dz.U. Nr 202 poz. 1956) nie istnieje obowiązek wpłacania zaliczek ani składania deklaracji podatkowych o wysokości uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia akcji lub innych papierów wartościowych w ciągu roku podatkowego. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego ciąży w tych przypadkach obowiązek złożenia w terminie do 30.04. odrębnego zeznania według ustalonego wzoru (PIT-38) o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu z kapitałów pieniężnych i zapłaty w tym terminie należnego podatku.

Należy podkreślić, iż żaden przepis cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku. W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy wolny od podatku dochodowego jest jedynie dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Jak wynika z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego, Podatniczka, należąca w stosunku do zmarłego do pierwszej grupy podatkowej, otrzymała w drodze spadku m. in. akcje o wartości 3.720 zł. Zaświadczeniem z dnia 23.05.2001r. Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu stwierdził, iż podatek od spadków i darowizn nie należy się na podstawie art. 9 ustawy z dnia 28. 07. 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997r. Nr 16 poz. 89) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.02.2000r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 13 poz. 169).

Podsumowując, skoro podatek od spadków i darowizn w przedmiotowej sprawie nie wystąpił, to Podatniczka nie może skorzystać z częściowego zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Orzeczono zatem jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia.