Czy kwota otrzymana jako spadek po ojcu od Fundacji Polsko- Niemieckie Pojednanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?


Autor: Urząd Skarbowy w Wołominie

Sygnatura: US/42/DP-II/5/4110-91/05

Hasła tematyczne: następstwo prawne, świadczenie pieniężne

Kategoria:

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst:Dz.U.Nr 8 poz.60 z 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie z dnia 22.02.2005r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania świadczenia wypłaconego w 2004 roku przez Fundację na rzecz następcy prawnego jest prawidłowe i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 14.02.2005r. złożył Pan w tut. Urzędzie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa w zakresie podatku dochodowego, uzupełniony w dniu 22.02.2005r. o własne stanowisko w sprawie oraz zawiadomienie wystawione przez Fundację informujące, że jest Pan uprawniony jako szczególny następca prawny po zmarłym ojcu do otrzymania świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji. Pyta Pan czy kwota otrzymana jako spadek po ojcu od w/w Fundacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ze zgromadzonych materiałów wynika.że jest pan uprawniony jako szczególny następca prawny po zmarłym ojcu do otrzymania świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji. Celem Fundacji jest świadczenie pomocy ofiarom przesladowań nazistowskich, których następstwem jest utrata zdrowia lub trudna sytuacja materialna związana z aktualnym poziomem rent i emerytur. Szczegółowe zasady przyznania pomocy określa regulamin Komisji Weryfikacyjnej, który reguluje sytuację gdy po otrzymaniu pomocy finansowej osoba, której ta pomoc została przyznana zmarła. Przyznana pomoc finansowa jest zawsze na nazwisko osoby uprawnionej, a nie odebrana na skutek zgonu wchodzi w skład pozostawionej przez nią masy spadkowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.


Reasumując, świadczenie jakie Pan otrzymał ze środków niemieckiej Fundacji w oparciu o niemiecką ustawę o Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie należy jej wykazywać w zeznaniu podatkowym za 2004r.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 par.1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).