Czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym przed rejestracją do podatku VAT oraz po rejestracji do podatku VAT


Autor: Urząd Skarbowy w Żywcu

Sygnatura: PP443/3/2005/JF

Hasła tematyczne: fundusz pomocowy, zwrot, rolnik ryczałtowy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kategoria:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu stwierdza, że stanowisko Pana X – przedstawione we wniosku który wpłynął w dniu 10 stycznia 2005r. uzupełniony pismem z dnia 26 stycznia 2005r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług -czy podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym przed rejestracją do podatku VAT oraz po rejestracji do podatku VAT?- stanowisko podatnika jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 10 stycznia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu wpłynął wniosek o udzielenie intepretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 20 stycznia 2005r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 26 stycznia 2005r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Pan X przedstawił następujący stan faktyczny: podpisał umowę w ramach Programu SAPARD z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie przed dniem 1 maja 2004 r. (umowa została podpisana w dniu 28.04.2004 r.) prowadzi inwestycję, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (SAPARD) pod nazwą "Organizacja usług agroturystycznych, gastronomicznych na wsi zakres robót; posadzki, tynki, okładziny, malowanie, stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna i wod. kan.". Przedsięwzięcie realizowane było w miejscowości Y. Inwestycja remontowa została ukończona 31.12.2004r.W złożonym piśmie Strona poinformowała, iż w momencie podpisania umowy z ARiMR była rolnikiem natomiast od 01.07.2004r. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gastronomicznej .

Zdaniem wnioskodawcy podatek VAT przed rejestracją do podatku VAT powinien być zwrócony , natomiast po rejestracji do podatku od towarów i usług podatek VAT może być rozliczony na zasadach ogólnych .Jednocześnie podatnik oświadczył , iż nie odliczał podatku VAT z ww. zakupów inwestycyjnych.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żywcu stwierdza co następuje:

Ze względu na datę zawarcia umowy, przypadającą przed dniem 1 maja 2004r. ( data zawarcia umowy 28.04.2004 r.) możliwe jest uzyskanie zwrotu w trybie przepisów § 27a rozp. Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, Nr 145, poz. 1541 ze zmianami). z którego wynika, że:

 1. Zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług lub importu towarów i usług przysługuje również podmiotom, które przed dniem 1 maja 2004 r. zawarły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Sapard) dotyczące refundacji ze środków Unii Europejskiej części kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach tego programu.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatek wykazany na fakturze lub dokumencie celnym podlega zwrotowi w części w jakiej przypada on na wartość netto (bez podatku) towarów lub usług objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej w rozliczeniu końcowym umowy, z tym że zwrotowi nie podlega podatek zaliczony do kosztów kwalifikowanych objętych refundacją ze środków Unii Europejskiej.
 3. Zwrot podatku przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, spełniającym następujące warunki:
  1. w całości zapłaciły należność obejmującą podatek naliczony z tytułu dokonanego nabycia towarów lub usług oraz posiadają oryginał faktury lub faktury korygującej, a w przypadku importu towarów – dokument stwierdzający zapłatę cła i podatków pobieranych przez organy celne;
  2. posiadają dokumenty bankowe potwierdzające prz
  1. w
 4. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących kwoty zwrotu podatku naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 4, przed dokonaniem zwrotu może zażądać przedstawienia do wglądu faktur lub dokumentów celnych.
 5. Do zwrotów, o których mowa w ust. 1-7, stosuje się odpowiednio przepisy § 26 ust. 4 oraz § 27 ust. 1.rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2004 r.

Zwrot podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie towarów przed dniem 1.07.2004r. może nastąpić na określonych powyżej zasadach w sytuacji gdy podatnik nie zaliczył go w koszty prowadzonej działalności.

Od 01.07.2004r. Pan X stał się podatnikiem podatku od towarów i usług i podatku dochodowego z tytułu prowadzenia usług gastronomicznych i cała jego działalność jest opodatkowana. Podatnikowi który jest zarejestrowany jako "podatnik VAT czynny" przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. , poz. 54, poz. 535 ze zmianami). Zgodnie z postanowieniami Wieloletniej Umowy Finansowej SAPARD zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczpospolitej do współfinansowania przez Wspólnotę Europejską w ramach Programu SAPARD nie są kwalifikowane podatki, cła i opłaty importowe, które mogą być odzyskiwane lub refundowane lub kompensowane w jakikolwiek sposób. Dotyczy to sytuacji, gdy beneficjenci środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach tego Programu mogą odzyskać kwoty podatku VAT w systemie VAT lub poza nim. Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia (odzyskania podatku w systemie VAT) podatku naliczonego wyrażona jest ww. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług . Zgodnie z tym przepisem podatnikom, o których mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego, w zakresie w jakim nabywane towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższego przepisu wynika więc, iż prawo do odzyskania podatku naliczonego przysługuje wyłącznie zarejestrowanym i czynnym podatnikom VAT, w przypadku gdy nabywane przez nich towary lub usługi służą do wykonywania przez nich czynności podlegających opodatkowaniu. Prawo to podatnik VAT może zrealizować poprzez obniżenie podatku należnego, jaki jest zobowiązany uiścić na rzecz budżetu z tytułu wykonanych czynności podlegających opodatkowaniu, a więc czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. W praktyce takiego rozliczenia dokonuje podatnik VAT poprzez złożenie do Urzędu Skarbowego okresowej (miesięcznej lub kwartalnej) deklaracji podatkowej dla celów tego podatku.

Podobne stanowisko zajął Min. Finansów w piśmie BC 2/033/JO/304/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w którym czytamy "Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym z wyjątkiem przypadków, gdy jest on faktycznie i ostatecznie poniesiony przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę w ramach programu pomocy zgodnie z art. 87 Traktatu oraz w przypadku pomocy finansowanej przez instytucję wyznaczoną przez Państwo Członkowskie. VAT, który podlega zwrotowi, przy zastosowaniu jakichkolwiek środków, nie może być uznany za wydatek kwalifikowany nawet, jeżeli końcowy beneficjent lub indywidualny odbiorca faktycznie go nie odzyska. Publiczny lub prywatny status końcowego beneficjenta lub końcowego odbiorcy nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu, czy VAT jest wydatkiem kwalifikowanym w zastosowaniu postanowień niniejszej zasady".

W dalszej treści cyt. powyżej pisma czytamy, że w przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną (gdy podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego) lub w przypadkach związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (gdy podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku), podatnicy mogą zaliczyć nie odliczony podatek do kosztów uzyskania przychodów, tj. mogą skompensować go w postaci zmniejszenia swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jak i osób prawnych. W takich przypadkach również nie ma podstaw do zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych .

Podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w ramach Programu SAPARD w przypadkach beneficjentów nie będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy jednocześnie nie mają możliwości odzyskania VAT-u w jakikolwiek inny sposób".

Stanowisko Ministerstwa Finansów potwierdził Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w piśmie znak: BC 2/033/JO/389/04 z dnia 22 września 2004 r. pisząc, że VAT może stanowić koszt kwalifikowany (o ile nie wystąpią inne przesłanki wyłączenia kwalifikowalności VAT-u opisane w wyżej cytowanej interpretacji Ministra Finansów) w przypadku beneficjentów, którzy zgodnie z odrębnymi przepisami korzystają ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych tj. nie mogą zaliczyć nie odliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w dniu 10 stycznia 2005r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach ( adres do korespondencji : Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej – 43-3?Bielsko-Biała ul. Traugutta 2a ) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej