Czy pobiera się 19% podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy wspólnikom Spółki od tej części dochodu, który został uzyskany z działalności rolniczej


Autor: Urząd Skarbowy w Kluczborku

Sygnatura: PDF-III-415/10/05

Hasła tematyczne: działalność rolnicza, pozarolnicza działalność gospodarcza, podatek dochodowy od osób prawnych, dywidendy

Kategoria:

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) w związku z wnioskiem jednostki złożonym w dniu 14.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje stanowisko przedstawione przez Jednostkę za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

We wniosku złożonym dnia 14.03.2005r., Jednostka przedstawia stan faktyczny, z którego wynika,że Spółka prowadzi działalność rolniczą bez działów specjalnych oraz działalność pozarolniczą. Za 2004r. rok dochód z działalności rolniczej wyniósł 80,85%. a z działalności pozarolniczej 19,15 %.Zgodnie z uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.03.2005r. Zarząd zobowiązany jest do wypłaty w 2005r. dywidendy za 2004r.

Zdaniem Spółki zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od wypłaconej dywidendy pobiera się od wspólników Spółki tylko od tej części dochodu, który został uzyskany z działalności pozarolniczej.Powyższe Jednostka wywodzi z art.10 ust. 1 i ust.1a w związku z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odpowiedzi na ww zapytanie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku wyjaśnia:Zgodnie z przepisem art.2 ust.1 pkt 1ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z poźn.zm.) oraz art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14 , poz.176, z późn.zm) przepisów tych ustaw nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Oznacza to, że zarówno osoby prawne , jak i osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą od przychodów z tej działalności nie płacą podatku dochodowego.

W myśl art.10 ust.1 ww ustawy z 15 lutego 1992o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem ( przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust.1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (….).

Ustęp 1 lit. a art. 10 ww ustawy z dnia 15 lutego 1992r. stanowi , że jeżeli osoba prawna uzyskuje przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł przychodów, łączną kwotę dochodu, o których mowa w ust.1, zmniejsza się o dochód z działalności rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyjątkiem dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszającego jego łączną kwotę nie jest możliwe, dochód ten ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, w ogólnej kwocie przychodów.

Treść przytoczonego przepisu prowadzi do wniosku, iż osoba prawna dokonująca wypłaty dywidendy z dochodu z działalności rolniczej nie pobiera podatku od wypłaconej dywidendy .

Zgodnie z art. 22 ww ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału z zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się w wysokości 19 % uzyskanego przychodu.

Oznacza to zatem , że zryczałtowany podatek 19 % pobiera się od tej części dochodu, który został uzyskany z innych źródeł przychodów. Natomiast dochód z dywidendy uzyskany z działalności rolniczej nie podlega podatkowi dochodowemu.Osoba prawna dokonująca wypłaty dywidendy z dochodu z działalności rolniczej nie pobiera podatku od wypłaconej dywidendy .Na podstawie powyższego stwierdza się, iż wyrażone w piśmie stanowisko Jednostki jest prawidłowe.

Jednocześnie zaznacza się , iż niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w 2005r.zgodnie z zapytaniem Jednostki.Stosownie do treści art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy Kontroli Skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. Organu Podatkowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Na podstawie art. 222 w związku z art. 239 w/w ustawy zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciwko postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające do żądanie. Podpis Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku